Społeczna Służba Instruktorska

Szkolenia Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej 2017r. w Okręgu Legnickim

Zgodnie z przyjętym do realizacji w dniu 23 lutego br. przez Prezydium Okręgu harmonogramem i tematyką, na przełomie marca i kwietnia, odbyły się szkolenia dla instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej z terenu działania Okręgu legnickiego.

Biorąc pod uwagę ilość przewidywanych uczestników oraz znaczne odległości w naszym okręgu, szkolenia odbyły się w pięciu miastach – Lubinie, Głogowie, Bolesławcu, Zgorzelcu oraz dwukrotnie w Legnicy. W szkoleniach uczestniczyły łącznie 93 osoby, w tym 74 instruktorów ogrodowych, 10 instruktorów okręgowych i krajowych oraz 9 osób z zarządów ROD, niebędące instruktorami SSI, zainteresowane tematyką szkolenia.

Szkolenie przebiegało w trzech blokach tematycznych.

W pierwszym omówiono wybrane zagadnienia organizacyjne, rozpoczynając od zadań i metod pracy instruktora ogrodowego SSI na podstawie Regulaminu ROD rozdział VI – Społeczna Służba Instruktorska, wskazano na podstawowe przepisy związkowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy Regulaminu ROD odnoszące się do zagospodarowania działek oraz porządku w ROD. Następnym tematem była „Realizacja Uchwały Nr 1/V/2016 Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyników Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.”. Instruktorzy zostali zapoznani z wynikami przeglądu w formie graficznej. Podkreślono rolę Społecznej Służby Instruktorskiej w realizacji zaleceń wydanych przez OZ dla zarządów ROD na podstawie protokołów z przeglądu. Ostatnim punktem było zapoznanie instruktorów z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadzoną 16 grudnia 2016 r. – ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany przepisów istotnych dla działkowców.

Druga część szkolenia obejmowała wybrane zagadnienia ogrodnicze. Głównym tematem w tej części szkolenia były owady pożyteczne na działce. Instruktorzy zapoznali się z najważniejszymi gatunkami owadów zapylających, ich biologią oraz podstawami hodowli, a także z wybranymi gatunkami owadów drapieżnych i ich rolą w ekosystemie działkowym. Drugi temat przypomniał instruktorom o potrzebie wykonywania badań zasobności gleby, podstawowe zasady pobierania prób gleby do badania. Podkreślono rolę instruktorów SSI w nawiązywaniu współpracy z zarządem ROD oraz pracownikami terenowymi Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu.

Kolejnym punktem szkolenia było przygotowanie teoretyczne do pokazów praktycznych w zakresie cięcia drzew i krzewów owocowych: cięcie prześwietlające, cięcie odmładzające, przeprowadzone przez instruktorów krajowych SSI – Panią inż. Annę Dudar (w Lubinie, Zgorzelcu, Bolesławcu, Legnicy) i Pana mgr Antoniego Pieniążka (w Głogowie)

Trzecia część szkolenia odbywała się na działkach w ROD i przeprowadzona została w formie praktycznego pokazu cięcia przez instruktorów krajowych SSI. Działki indywidualne na potrzeby szkolenia udostępniło łącznie 10 działkowców, w czym niezastąpioną pomocą wykazali się prezesi i członkowie zarządów ROD: „Słonecznik” w Lubinie, „Dzieci Głogowskich” w Głogowie, „Nysa” w Zgorzelcu, „Tulipan” w Bolesławcu, Wyzwolenie” w Legnicy.

Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone przez instruktora ogrodniczego, pracownika etatowego Okręgu Legnickiego mgr inż. Bożeną Łupkowską. Obecni na szkoleniach otrzymali publikacje wydawnictwa „działkowiec” – „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Wiecha oraz „Ochrona roślin” autorstwa dr Hanny Legutowskiej. Wykłady zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Przebiegały w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, wobec czego przewidziane w harmonogramie 6 godzin upływało niepostrzeżenie. Niestety aura nam nie dopisała – jedynie w Zgorzelcu instruktorzy mogli się cieszyć piękną słoneczna pogodą, a pokazy cięcia w Legnicy odbyły się w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opracowała:

instruktor ogrodniczy Okręgu Legnickiego

mgr inż. Bożena Łupkowska