Obowiązek podatkowy wynikający z umowy przeniesienia prawa do działki - podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 12.03.2024 r.

Umowa przeniesienia prawa do działki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 295) według stawiki 1%, jako prawo majątkowe. Jednak gdy przedmiotem umowy przeniesienia prawa do działki są także nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce i stanowiące własność działkowca (np. altana), podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Jeżeli w umowie przeniesienia prawa do działki nie wyodrębniono wartości rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatku, wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych będzie należny według wyżej stawki 2% od całej wartości umowy.

Podatnikiem podatku PCC w przypadku umowy przeniesienia prawa do działki jest kupujący, który w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma obowiązek:

1) bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), do urzędu skarbowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania,

2) obliczyć i wpłacić podatek w kasie lub na rachunek bankowy tego urzędu skarbowego.

 

Danuta Styrc

radca prawny

tekst – do zmiany

Przedawnienie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do opłaty za gospodarowanie odpadami stosuje się zasady dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto zgodnie z § 6 pkt 2 powołanego przepisu, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. Bieg terminu przedawnienia po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem prawomocności (§ 7 pkt 2 powołanego przepisu).

 Reasumując: Z powołanych przepisów prawa wynika, że zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami np. za 2015r. powinno przedawnić się  po upływie 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2016r., tj. na 31 grudnia 2020r. Należy jednak pamiętać, że wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skutkuje zawieszeniem biegu tego terminu. W praktyce oznacza to, że od dnia wniesienia skargi do dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku okres przedawnienia nie biegnie. Termin przedawnienie biegnie ponownie po tym dniu. W konsekwencji wydłuża okres, kiedy skutecznie można podnieść zarzut przedawnienia zobowiązań.

Danuta Styrc

Rada prawny  

Czy uchwałą walnego zebrania członków PZD w ROD można ustalić termin legalizacji wodomierzy będących na wyposażeniu ROD i indywidualnych działek.

Zasady dokonywania legalizacji przyrządów pomiarowych, m.in. wodomierzy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019r., poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z § 26 powołanego rozporządzenia, rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, terminy zgłaszania do legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności oraz okresy ważności legalizacji ponownej za pomocą metody statystycznej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. W przypadku wodomierzy okres ważności legalizacji ponownej wynosi 5 lat.

Z powołanych przepisów prawa wynika, iż termin legalizacji powtórnej wodomierzy został określony aktem prawa powszechnie obowiązującego. Nie ma, zatem podstawy prawnej do podejmowania uchwały w powyższym zakresie przez walne zebranie członków PZD w ROD.

Należy przy tym podkreślić, że próba zmiany powyższego terminu (np. przez jego wydłużenie) uchwałą walnego zebrania członków PZD w ROD skutkować będzie nieważnością podjętej w tym zakresie uchwały. Zgodnie, bowiem z § 51 ust. 1 statutu PZD uchwała organu PZD sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD lub uchwałami nadrzędnych organów PZD, jest z mocy prawa nieważna.

Danuta Styrc

Radca prawny

Czy członkostwo współdziałające stanowi przesłankę do uzyskania prawa do działki po zmarłym działkowcu (rodzicu).- 12.03.2024 r.

Zasady uzyskania prawa do działki po śmierci działkowca zostały określone w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1073 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem prawa, w pierwszej kolejności o prawo do działki może ubiegać się współmałżonek zmarłego działkowca. Podstawą do uzyskania tytułu prawnego do działki jest jego oświadczenie o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z umowy dzierżawy działkowej, złożone w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca (współmałżonka). Po złożeniu stosownego oświadczenia współmałżonek wstępuje do umowy dzierżawy działkowej, której stroną był zmarły działkowiec (współmałżonek).

W przypadku, gdy zmarły działkowiec był osobą samotną lub jego współmałżonek w terminie 6 miesięcy nie złożył stosownego oświadczenia, to o tytuł prawny do działki mogą ubiegać się inne osoby bliskie (dzieci, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia, zgodnie z art. 2 pkt 8 powołanej ustawy). Podstawę do ubiegania się o prawo do działki stanowi wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie zakreślonym w ustawie, tj. 3 miesiące od dnia wygaśnięcia uprawnienia współmałżonka zmarłego działkowca i 6 miesięcy od śmierci działkowca, w przypadku gdy był on osobą samotną.

W sytuacji, gdyż z wnioskiem o ustanowienie prawa do działki wystąpi tylko jedna osoba uprawniona, zarząd ROD zawiera z nią umowę dzierżawy działkowej.

Natomiast w przypadku gdy z wnioskiem o ustanowienie prawa do działki wystąpi kilka uprawnionych osób, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd.

Zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy działkowej dopiero po upływie terminu do złożenia wniosku o ustanowienie prawa do działki, gdyż wygasają wówczas roszczenia pozostałych osób bliskich z tego tytułu.

W przypadku zgłoszenia się kliku uprawnionych, o ustaleniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba wnioskująca o prawo do działki korzystała z niej ze zmarłym działkowcem.

Z powołanych przepisów prawa wynika, iż członkostwo współdziałające nie stanowi samodzielnej przesłanki do przyznania dziecku działkowca prawa do działki na wypadek jego śmierci. Niewątpliwie będzie to bardzo istotny argument dla sądu prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia osoby, która uzyska prawo do działki w przypadku ubiegania się o nie przez klika osób uprawnionych.

Zatem ostatecznie o prawie do działki zadecyduje sąd, a członkostwo współdziałające jednej z uprawnionych osób ubiegających się o prawo do działki może stanowić ważną przesłankę.

Danuta Styrc

radca prawny

                                                             ZASADY CHOWU GOŁĘBI NA DZIAŁCE – 20.02.2024 r.

 
Zasady chowu gołębi na terenie działki określone zostały w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Zgodnie z par. 58, ust. 1 Regulaminu ROD, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych , działkowiec może prowadzić na działce chów gołębi , których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze. Gołębnik , zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu Regulaminu ROD, stanowi integralną część altany działkowej i wliczony jest do jej normatywnej powierzchni (35 m2). Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu gołębi.
 
Podkreślenia jednocześnie wymaga, że postanowieniem par. 1, ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r., poz. 768) nałożony został obowiązek zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc gdzie są utrzymywane gołębie.
Powyższy obowiązek winien być zrealizowany przez zarząd ROD w ramach zakresu zwykłego zarządu i posiadanych kompetencji do reprezentowania PZD, zgodnie z par. 73 pkt 1 Statutu PZD.
 
Danuta Styrc
radca prawny
OZ PZD w Legnicy
 

Budowa furtki w ogrodzeniu zewnętrznym .

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2176 z późn. zm.) infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego. Z powyższego wynika, że ogrodzenie (zewnętrzne) stanowi własność PZD. Oznacza to, że nikt bez zgody Zarządu, nie ma prawa ingerować w jego stan min. poprzez naruszanie lub zmienianie jego substancji, w tym budowanie w nim furtek (o czym wprost stanowi § 68 pkt 11 regulaminu ROD).

Prawo własności PZD w zakresie infrastruktury ogrodowej (w tym ogrodzenia) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej min. w Kodeksie cywilnym, jak również w regulaminie ROD.

Oznacza to, że w przypadku wykonania przez działkowca furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ROD lub wbrew decyzji zarządu ROD korzystanie z furtki wykonanej z naruszeniem postanowień regulaminu ROD, zarząd ROD ma prawo wezwać działkowca do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń, a w razie potrzeby dochodzić ww. roszczeń na drodze postępowania sądowego (art. 222 § 2 K.c.). Ma również prawo wypowiedzieć takiemu działkowcowi umowę dzierżawy działkowej, gdy mimo pisemnego upomnienia będzie nadal korzystał z działki w sposób sprzeczny z regulaminem ROD (§ 68 pkt 11) lub niszczył infrastrukturę ogrodową, do której zalicza się ogrodzenie zewnętrzne (art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Budowa furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu, służącej wszystkim działkowcom, wymaga zmiany planu zagospodarowania ROD, przeprowadzonej na § 29 ust. 2 i ust. 3 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Zgodnie z powołanymi przepisami plan zagospodarowania ROD zatwierdza okręgowy zarząd PZD. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania ROD składa zarząd ROD na podstawie uchwały walnego zebrania ROD.

Danuta Styrc

Radca prawny 

Porady prawne dotyczące nabywania działki w ROD.

W związku z dużym zainteresowaniem tematem nabywania działki w ROD, na stronie internetowej PZD (na stronie głównej) będą publikowane porady prawne dotyczące zasad nabywania działki w ROD od zarządu ROD, osoby bliskiej czy też osoby niespokrewnionej. Jednocześnie informujemy, że:  – w dalszym ciągu Okręgi PZD oraz KR PZD będą udzielały telefonicznych porad prawnych, podczas których będzie można zadać pytania dotyczące funkcjonowania ROD i korzystania z działek; – w dalszym ciągu będzie można przesłać pytanie listownie, e-mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/kr-pzd.html. Zachęcamy wszystkich działkowców oraz osoby zainteresowane nabyciem działki ogrodowej do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez prawników i radców prawnych PZD.