IX Okręgowy Zjazd Delegatów

Informacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Legnicy z dnia 14.09.2011 r.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu legnickiego odbył się w dniu 14 września 2011 r. w odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej Hotelu Qubus w Legnicy. Zjazd rozpoczął się o godzinie 11.00. Obrady otworzyła Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy Krystyna Gizicka-Krasińska.

Na wstępnie odśpiewano hymn Państwowy oraz hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie Prezes OZ PZD przywitała przybyłych delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciel Krajowej Rady PZD, Wiceprezes Krajowej Rady PZD Wincenty Kulik, Honorowy Prezes OZ PZD w Legnicy Elżbieta Dziedzic, posłowie na Sejm RP Elżbieta Zakrzewska, Norbert Wojnarowski i Ryszard Zbrzyzny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.

Wiceprezes Krajowej Rady PZD Wincenty Kulik wręczył dyplomy przyznane przez Krajową Radę PZD dla wyróżnionych działaczy PZD za zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w ostatnim 30-leciu oraz za wybitne zasługi w okresie 4-letniej kadencji.

Następnie głos zabrała Prezes OZ PZD w Legnicy wygłaszając referat okolicznościowy. Podsumowała upływającą kadencję, podkreślając jej trudy wynikające z walki o obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podziękowała wszystkim działaczom za podjęty wysiłek i społeczną pracę oraz zaangażowanie. Stwierdzając, że zagadnienia i kierunki działań w minionej kadencji były zrealizowane, co zawarte jest w sprawozdaniu. W dalszej kolejności dokonano wyboru dwóch Przewodniczących Zjazdu oraz Prezydium Zjazdu w liczbie 9 członków. Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu obrad dokonano wyboru komisji zjazdowych, które przystąpiły do pracy.

Wiceprezes Krajowej Rady PZD Wincenty Kulik odczytał list Prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego skierowany do delegatów i uczestników Zjazdu.

Swój list, w dowód uznania i podziękowania, skierowany do uczestników Zjazdu oraz działkowców i działaczy, z którymi łączy 30 lat powstania Polskiego Związku Działkowców, odczytała Honorowa Prezes OZ PZD Elżbieta Dziedzic. Referat sprawozdawczo-programowy wygłosiła Prezes Okręgowego Zarządu PZD Krystyna Gizicka-Krasińska. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Jaworska przedstawiła sprawozdanie komisji za okres kadencji zawierające pozytywną ocenę całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Okręgowego Zarządu PZD, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Tadeusz Madetko przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za okres kadencji. Przewodniczący Komisji Mandatowej Stanisław Tomaszek zapoznał uczestników Zjazdu z protokołem Komisji Mandatowej. Stwierdził, że na 156 wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD delegatów, w Zjeździe uczestniczyło 109 delegatów, co stanowi 69,9%. Zatem Zjazd jest prawomocny i uprawniony do podejmowania uchwał i stanowisk.

Przystąpiono do dyskusji. W pierwszej kolejności udzielono głosu zaproszonym gościom, posłom na Sejm RP Ryszardowi Zbrzyznemu i Elżbiecie Zakrzewskiej z SLD. Padło z ich ust wiele ciepłych słów pod adresem naszej organizacji, jej członków i idei ogrodnictwa działkowego. Wskazali, że ruch ogrodnictwa działkowego ma w Polsce wieloletnią tradycję i nie pozwolą „nawiedzonym budowniczym IV RP” na rozmontowanie prężnej, dobrze funkcjonującej organizacji. Podkreślili, że od 1990 r. SLD nie zmieniło zdania na temat funkcjonowania PZD.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Okręgowego Zarządu PZD, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz założeniami tematycznymi w Programie działania na kadencję 2011-2015. W dyskusji głos zabrało 10 uczestników Zjazdu. Padło wiele pozytywnych opinii na temat osiągnięć ustępujących władz, realizacji przyjętych zadań i zaangażowania. Wskazano na zmiany w sposobie kierowania OZ PZD i zaproponowanego programu działania na nową kadencję. Wskazano na potrzebę pozyskania do wszystkich struktur Związku ludzi młodych, wykształconych i zaangażowanych, wprowadzenie organizacji w XXI wiek, co pozwoli na jeszcze prężniejsze jej rozwijanie się. Położenie dużego nacisku na możliwie najlepszą współpracę z lokalnymi samorządami terytorialnymi i pozyskiwanie pomocy dla ROD, m.in. ze środków UE. Przedstawicielowi Krajowej Rady PZD przedstawiono wniosek o dokonanie analizy prawa związkowego i wprowadzenia ewentualnych zmian w celu lepszego dostosowania go do potrzeb użytkowników działek. Wskazano również na potrzebę przyjrzenia się problemowi pozyskiwania środków UE na potrzeby ROD. Następnie głos zabrał Wiceprezes Krajowej Rady Wincenty Kulik odnosząc się do głosów podniesionych w dyskusji. Wyjaśnił m.in. formę i scenariusz przebiegu II Kongresu PZD, dlaczego zrezygnowano z przemarszu pod Sejm RP. Podkreślił, że wszystkie podniesione w dyskusji kwestie przekaże Krajowej Radzie PZD, która dokona ich oceny pod względem merytorycznym, a w jego ocenie wiele z nich zasługuje na uwagę. Podziękował ustępującym władzom za 4-letnią kadencję. Jednocześnie życzył delegatom owocnych wyborów nowych władz. Następnie głos zabrała Prezes Okręgowego Zarządu PZD Krystyna Gizicka-Krasińska, odnosząc się do głosów podniesionych w dyskusji, m.in. w sprawie współpracy z samorządami terytorialnymi, pozyskiwania środków z funduszy UE i zasad działania kolegiów prezesów, ich roli w działaniu ROD i Okręgowego Zarządu PZD.

Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań z pracy komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz przyjęciu programu działania na lata 2011-2015. Następnie podjęta została uchwała w sprawie ustalenia liczebności organów okręgowych: OZ PZD – 29 członków, Okręgowa Komisja Rewizyjna – 9 członków i Okręgowa Komisja Rozjemcza – 7 członków. Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował kandydatów do nowych władz organów, część kandydatur padła z sali. Zdecydowaną większością głosów wybrany został skład Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej. W wyniku ukonstytuowania się nowych organów Prezesem Okręgowego Zarządu PZD został Antonii Molka, członek Prezydium OZ PZD w minionej kadencji, Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Marianna Kozikowska delegat ROD Chemik w Bolesławcu, a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej Jan Mikołajczak delegat ROD Pod Pająkiem w Legnicy, członek tej komisji w minionej kadencji. Zjazd wybrał ponadto 18 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie.

Bardzo wzruszającym i miłym akcentem było podziękowanie najstarszemu działaczowi i członkowi PZD Panu Kazimierzowi Kozakowi za wieloletnią działalność społeczną, który otrzymał dyplom od Prezesa PZD wraz z wiązanką kwiatów od delegatów.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowo wybrany Prezes OZ PZD Antonii Molka dziękując za wybór, gratulując wszystkim nowo wybranym. Obrady Zjazdu zamknął przewodniczący Zjazdu Jerzy Anulewicz dziękując przybyłym gościom i delegatom za aktywny udział w Zjeździe.

Opracowała

inż. Elżbieta Dziedzic

Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy 

Więcej zdjęć w zakładce galeria zdjęć: http://www.ozpzd-legnica.pl/galeria-zdjec

Program działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy na kadencję 2011 - 2015

Zadania stojące przed ogrodami wymagają udzielenia im odpowiedniego a przede wszystkim wszechstronnego wsparcia. W tym zakresie podstawowe znaczenie i rola przypada Okręgowemu Zarządowi. Podstawowym celem i obowiązkiem okręgu jest w każdej dziedzinie wspomagać ogrody w ich bieżącej działalności, jak i reprezentować je przed odpowiednimi władzami i instytucjami.

Mottem działania w nowej kadencji 2011 – 2015 a wynikającym z problematyki przedstawionej w największym skrócie i omówionej w referacie programowym niech będą:

 1. „Działkowcy są częścią społeczeństwa lokalnego, ich problemy oraz potrzeby w zakresie funkcjonowania i modernizacji ogrodów działkowych muszą być rozwiązywane wspólnie z samorządami a perspektywy rozwoju gmin muszą być znane członkom Polskiego Związku Działkowców”.
 2. Przyszłość ogrodnictwa działkowego, bezpieczeństwo działkowców zależy od nas, od naszej wiedzy, mądrości i pracy a przede wszystkim integracji wewnętrznej. Musimy uwierzyć i być przekonani, że nie zmarnujemy tej szansy”.

Rola i zadania Okręgowego Zarządu – główne zagadnienia i problematyka w zakresie działalności programowej to:

 • pomoc finansowa dla ROD w ramach zgromadzonych środków na Funduszu Rozwoju ROD,
 • wykorzystanie nowej instytucji prawa związkowego tj. członków wspierających,
 • pomoc fachowa w zakresie inwestycji i remontów,
 • ukierunkowanie organizacyjne w podejmowaniu działań odnośnie zagospodarowania i modernizacji ROD z uwzględnieniem poprawy stanu i wyglądu indywidualnych działek szczególnie, które powstawały przed 1970 r., te zadania to podstawowa rola SSI przy ścisłej współpracy z 80 zarządami, tworzenie kół młodych działkowców, co ma istotne znaczenie dla wprowadzenia nowoczesności w uprawie i budowie urządzeń wypoczynkowo-rekreacyjnych,
 • bieżąca praca organizacyjna służąca prawidłowemu zarządzaniu i kierowaniu ogrodami,
 • w szerokim zakresie pomoc prawna – reprezentowanie interesów ogrodów, członków PZD, ochrona prawna aktywu,
 • dąży, aby w każdym ROD był jeden społeczny instruktor na 100 członków,
 • działania edukacyjne i oświatowe poprawiające świadomość ekologiczną i szacunek dla środowiska naturalnego, doskonalenie metod i form szkolenia działkowców i kandydatów na członków PZD, promocja wydawnictw związkowych i miesięcznika „działkowiec”,
 • pluralizm w ogrodach – dzięki ogrodom ludzie się łączą, a każdy członek Związku niech będzie traktowany na równych prawach, a kluczem jest stosowanie i przestrzeganie prawa związkowego, czego konsekwencją są zasady współżycia społecznego,
 • aktywizacja członków Związku na forum samorządu w tym czynny udział w wyborach – wyłanianie i rekomendacja kandydatów PZD, w dalszym ciągu rozwijanie szerokiej współpracy z samorządami oraz administracją rządową,
 • nowe formy wdrażania samorządności i samodzielności w ogrodach i okręgu poprzez rozwój demokracji wewnątrzzwiązkowej, rola i aktywność Kolegium Prezesów jako ciała doradczego,
 • istota i rola oraz ścisła współpraca organów statutowych na szczeblu ogrodów i okręgu w poszanowaniu praw i kompetencji – to podstawy do prawidłowego zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi mając na uwadze służebną rolę wobec działkowców,
 • wprowadzenie na stałe w oparciu o roczny harmonogram i terminarz pełnienie dyżurów w danej miejscowości raz w miesiącu przez członków organów statutowych na szczeblu okręgu, co usprawni lepszą komunikację okręgu z ogrodami a ma to istotne znaczenie poznanie problemów oraz inicjatyw w zakresie zagospodarowania i modernizacji, w których uczestniczą działkowcy,
 • promocja ogrodów i Związku poprzez upowszechnianie wiedzy o ich roli i znaczeniu przede wszystkim na szczeblach lokalnych wykorzystując media w tym internet tworząc własne strony przez okręgi i ogrody, organizowanie dni otwartych w ogrodach dla społeczności lokalnych w okresie sezonu,
 • przydzielić członkom Okręgowego Zarządu PZD ogrody pod stałą opiekę, co ma istotne znaczenie w rozwiązywaniu trudnych spraw a niewymagających decyzji Prezydium OZ,
 • rozszerzenie o nowe formy konkursy w tym na szczeblu Okręgu między innymi - konkurs „Kronika ogrodowa” a prowadzonych przez zarządy ROD Konkurs o nazwie „historia mojego ogrodu” – to również prezentacja ogrodów i naszych działkowców wśród społeczeństwa i władz,
 • bezpieczeństwo w rodzinnych ogrodach działkowych – stan oraz warunki bezpieczeństwa zależą od nas samych członków PZD, dlatego należy stale doskonalić dotychczasowe metody i poszukiwać skuteczne rozwiązania problemu poprzez: wdrażanie ogólnopolskiego Programu „ Bezpieczny ogród”,
 • w dalszym ciągu instruktaż, lustracje, kontrole – celem jest rozwiązywanie trudnych spraw, wsparcie i pomoc w działaniach statutowych oraz, przekazywanie wiedzy zarządom ROD w bezpośrednich z nimi kontaktach, przyjąć należy hasło najpierw uczymy a następnie oceniamy pracę społecznego aktywu,
 • prowadzenie w dalszym ciągu szkolenia aktywu w rejonach,
 • działalność socjalna – podejmowanie inicjatyw wspólnie z samorządem lokalnym i jego służbami, organizując konkursy, uczestnicząc w imprezach lokalnych, współpraca z domami kultury, placówkami i organizacjami o celach społecznych i wychowawczych opracowując specjalne programy wspierające aktywność dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, którzy są bliskimi członków ROD, udostępnianie działek dla organizacji sprawujących opiekę i pomoc osobom specjalnej troski,
 • polityka finansowa – kontynuowanie racjonalnej i oszczędnej polityki finansowej opartej o przepisy ogólnopaństwowe, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej przez profesjonalną obsługę, podjąć skuteczne działania w celu utworzenia ośrodków finansowo- księgowych, dążyć do prowadzenia księgowości w każdym ROD systemem komputerowym w oparciu o jednolity program,
 • polityka w zakresie rozwoju miast i gmin – jak dotychczas kierunek i procesy decyzyjne mogą być realizowane pod warunkiem, że niezbędna jest infrastruktura miejska służąca celom publicznym, natomiast zgody nie będzie na likwidację ogrodów na cele komercyjne, te obowiązkowe działania formalno-prawne wynikają ze statutu PZD, uchwał KR PZD i jej Prezydium a przede wszystkim z ustawy o ogrodach działkowych, podstawową zasadą musi być pogodzić istnienie i funkcjonowanie ogrodów z planowanymi inwestycjami miejskimi,
 • obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obrona ogrodów, członków Związku – szczególną rolę mają do spełnienia zarządy ROD kształtując świadomość i przekazując na bieżąco wiedzę oraz upowszechnienie informacji wśród działkowców o zagrożeniach w tym nieodwracalnych skutkach, gdy była uchylona ustawa z 8 lipca 2005 r., zagrożenie w dalszym ciągu istnieje, ogrody bez Związku tak Związek bez ogrodów nie będą istnieć z tego należy zdawać sobie sprawę. Dlatego wszystkie organy na szczeblu ROD i Okręgu zobowiązane są systematycznie a nie doraźnie podejmować działania.

Program działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy na IX kadencję nie uwzględnia szczegółowych przedsięwzięć, gdyż są one zawarte w Referacie sprawozdawczo-programowym i będą uwidocznione w ramach praktycznego ich urzeczywistnienia. W poszczególnych dziedzinach działalności statutowej będą przestrzegane postanowienia statutu PZD, niezbędnym jest jak dotychczas komunikowanie się wewnętrzne, dokonywanie analiz słabych i silnych stron w działaniach Związku niezależnie od ich szczebla. Musimy być przygotowani merytorycznie, profesjonalnie na trudne i kontrowersyjne sprawy i problemy. Nie sposób jest wszystkie zadania szczegółowo sprecyzować w perspektywie najbliższych czterech lat. Rozpoczynająca się kadencja Okręgowego Zarządu i trwająca ponad rok zarządów ROD, zapewne przyniesie nowe wezwania i obowiązki, które będą wprowadzone do rocznych planów pracy okręgu. Osiągnięcie określonych w Programie zamierzeń i celów zależy przede wszystkim od fachowości, dyspozycyjności, umiejętności i osobistej odpowiedzialności działaczy wykonujących funkcje w organach okręgu.

Zjazd zobowiązuje nowo wybrany Okręgowy Zarząd, aby w rocznych planach pracy uwzględnił zadania zawarte w „Programie Działania”.

Zjazd zwraca się do Okręgowego Zarządu o uzupełnienie kierunków działania o treści Programu dla całego Związku uchwalonego na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

Zjazd oczekuje w szczególności od członków organu na szczeblu okręgu aktywnego włączenia się w obronę ustawy poprzez wystosowywanie indywidualnych wystąpień do wszystkich organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie można tolerować biernej postawy działaczy, którzy reprezentują członków PZD wywodząc się z rodzinnych ogrodów działkowych w tak ważnej i istotnej sprawie, bo walka ze Związkiem i atak ze strony przeciwników nadal trwa.

Nie można godzić się z poglądami, że: „inni nas obronią a my będziemy konsumować ich działania”.

Po zwycięstwo musimy iść razem gdyż Związek jest jeden i jeden mamy wspólny cel - pokonać przeciwników.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Legnicy

Legnica 14 września 2011 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich informuje

Warszawa, 17 paź. 2011

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO – 645417 – 1/11/NC

00-090 Warszawa

AL. Solidarności 77

Pani Elżbieta Dziedzic

Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

ul. Mickiewicza 12

59-220 Legnica

Szanowna Pani !

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2011 r. (data wpływu), z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz 147 z późn. zm.), przedstawiam następujące informacje.

W swoim piśmie przedstawiła Pani stanowisko uczestników IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz 1419 z późn. zm.)

Należy zauważyć, że kwestia zgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny (sygnatura akt K 8/10). Wniosek w tej sprawie zgłoszony został przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dnia 22 lutego 2010 r., 6 września 2010 r. poszerzony został zakres wniosku. Oznacza to, że w najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy całość ustawy pozostaje w zgodzie z Ustawą Zasadniczą.

Pragnę zaznaczyć, że Rzecznik docenia rolę jaką istnienie ogrodów działkowych pełni w życiu społecznym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dla wielu osób są one najbliższym dostępnym miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą. W swojej dotychczasowej działalności Rzecznik zwracał jedynie uwagę organów prawodawczych na brak przepisów regulujących nadzór nad Polskim Związkiem Działkowców. Wydaje się bowiem, że zaniedbanie ustawodawcy w tym zakresie doprowadziło do sytuacji, w której podmiot dysponujący mieniem publicznym (nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) w żaden sposób nie jest odpowiedzialny przed organami administracji za jego wykorzystanie. Uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na ten problem zwróciły liczne skargi osób zaniepokojonych sytuacją w niektórych Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Rzecznik praw Obywatelskich nie przystąpił do toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, jednak z uwagą śledzi jego przebieg. Pragnę zapewnić, że wyrok, który zapadnie w tej sprawie zostanie poddane gruntownej analizie także pod kątem ochrony praw i wolności członków Polskiego Związku Działkowców.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Zespołu

Anna Błaszczak

TUTAJ DO POBRANIA LIST 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław