ZEBRANIA OKRĘGOWEJ RADY PZD

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy.

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy. Oprócz spraw wynikających ze statutu PZD w ramach kompetencji, jednym z tematów było omówienie kolejnego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

Przedstawiono treść pisma Prezesa Związku w przedmiotowej sprawie, w którym są zawarte argumenty odnoszące się do proponowanych zmian oraz Stanowisko Krajowej Rady z dnia 24 stycznia 2019 roku, w którym stwierdza się że zmiany nie odpowiadają wymogom konstytucyjnym a przede wszystkim dyskryminują działkowców.

Pobierz załącznik plikowy: Stanowisko Krajowej Rady PZD.pdf

W tej kwestii odbyła się dyskusja a zabierający głos wyrażali swój niepokój, ponieważ dotyczy to również nieruchomości, na których są zlokalizowane ogrody działkowe. Generalnie stwierdzono, że projekty ustaw w sferze nieruchomości dotykają każdorazowo działkowców i ich rodziny.

Jest to kolejne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania ogrodów, narażając tym samym byt i spokój działkowców. Nieprzemyślane sformułowania wywołają chaos i antagonizmy.

Dlatego wypracowane Stanowisko przez Okręgową Radę, powinno być skierowane przede wszystkim do posłów z naszego okręgu wyborczego oraz do Przewodniczących Komisji – Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Pobierz załącznik plikowy:  Stanowisko Okręgowej Rady PZD.pdf

W dyskusji ponownie wrócono do odpowiedzi ze strony Ministra Środowiska, który z uporem maniaka negatywnie odnosi się do kolejnych propozycji organów Stowarzyszenia Ogrodowego PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.

Wystąpienie w tak istotnej sprawie wystosował również Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy dnia 15 października 2018 r. bezpośrednio do Ministra Środowiska

Pobierz załącznik plikowy: Minister Środowiska.pdf

Aktywność działkowców oraz organów statutowych ROD ma istotne znaczenie, dlatego własne argumenty i przemyślenia zawarte w stanowiskach winny trafić na biurko Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska. Czas nakazów, zakazów i rozkazów już dawno minął.

Nie możemy być jako działkowcy obojętni na tworzenie restrykcyjnego prawa, o co zaapelowali uczestnicy XIII posiedzenia Okręgowej Rady do działkowców z okręgu legnickiego.


Dyrektor Biura

Okręgu PZD w Legnicy

inż. Elżbieta DziedzicInformacja z VIII Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 11 czerwca 2013 r. odbyło się VIII zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 66,7 %. Do udziału w zebraniu Okręgowego Zarządu zaproszenia wystosowano do 7 Posłów z okręgu jeleniogórsko-legnickiego, którzy są członkami komisji sejmowych, a ich opinie w sprawie projektu obywatelskiego ustawy mają bardzo istotne znaczenie dla jej uchwalenia.

Zebranie zaszczycił swoją obecnością Poseł PO Pan Robert Kropiwnicki. Pozostali Posłowie usprawiedliwili się informując o pracach w Sejmie, a Pan Poseł Wojciech Zubowski w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej, która obradowała w dniu 11.06.2013 r. w domu działkowca ROD „Rakowiec” w Warszawie.

W VIII zebraniu OZ uczestniczyli również Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan Jan Mikołajczak.

Tematami VIII zebrania OZ były sprawy finansowe, ocena przebiegu walnych zebrań w ROD w 2013 r., informacje z działalności stałych komisji problemowych OZ, ale głównie VIII zebranie zdominowała aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku w świetle prac Podkomisji Nadzwyczajnej nad projektem ustawy obywatelskiej oraz pozostałych 3 tj. PO, SP i SLD.

Na początku VIII zebrania OZ uczestnicy odnieśli się do sprawozdania na temat przygotowania i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2013 r., które załączono do zaproszeń. Sprawozdanie wg oceny członków OZ PZD zostało opracowane wyczerpująco, bardzo szczegółowo w zakresie merytorycznym, dlatego nie było pytań oraz uwag. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie Uchwałą Nr 1/VIII/2013 OZ PZD z dnia 11.06.2013 r.

W sprawach finansowych głos zabrała główna księgowa OZ przedstawiając bilans zbiorczy sporządzony na podstawie sprawozdań ze 167 ROD za 2012 rok oraz zbiorczy preliminarz finansowy ze 167 ROD na 2013 rok. Zwróciła uwagę na fakt, że 150 ROD rok 2012 zamknęło wynikami finansowymi dodatnimi, a 17 ROD wynikiem ujemnym z powodu wydatkowania środków finansowych w związku z włamaniami i dewastacją przez wandali domów działkowca itd., koniecznością usuwania powstałych awarii sieci wodociągowych i energetycznych.

Do sprawozdania zbiorczego odniosła się Okręgowa Komisja Rewizyjna, w imieniu której Przewodnicząca Pani Marianna Kozikowska przedstawiła Protokół z badania bilansu zbiorczego i sprawozdań finansowych z ROD, stawiając wniosek o ich przyjęcie. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Opinię Komisji w sprawie zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2013 r. również wnioskując o jego przyjęcie. Uchwała również została przyjęta jednogłośnie.

O godz. 14.30 przybył Poseł Robert Kropiwnicki Platforma Obywatelska, który został mile powitany zabierając głos, poinformował, że obecność podyktowana jest przedstawieniem własnych opinii na temat projektu PO oraz uwag do proponowanych zmian w obywatelskim projekcie. W dyskusji głos zabrali uczestnicy zebrania a przede wszystkim członkowie Okręgowego Zarządu kierując pytania do Pana Posła Roberta Kropiwnickiego o wyjaśnienie kwestii zawartych w projekcie ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO.

W szczególności krytycznie odniesiono się do propozycji dotyczących podatków, przyjęcie przez Gminy i Skarb Państwa praw do infrastruktury, która powstała ze środków finansowych działkowców, a w latach 1982 – 1985 partycypowały zakłady patronackie zgodnie z uchwałą rządową i na mocy podpisanych porozumień. Dyskutanci zadawali pytania a mianowicie: dlaczego i komu przeszkadza Polski Związek Działkowców?

Jak należy rozumieć prowadzenie ogrodów przez gminy, które mogą a nie muszą podpisać umowy ze stowarzyszeniem? Po co działkowcom korzystanie z działki na podstawie umowy, o którą będą zabiegać? Jak Pan Poseł odniesie się do wywłaszczenia działkowców, bo stowarzyszenia nie będą miały praw do gruntów?

Pan Robert Kropiwnicki odpowiadając na pytania bronił i trwał przy swoich poglądach, które przedstawiał na wcześniejszych spotkaniach z działkowcami twierdząc, że projekt PO wychodzi naprzeciw działkowcom, gwarantuje im samodzielność, swobodę zrzeszania się a przede wszystkim tzw. decydowanie o finansach bez odprowadzania części wpływów do KR PZD wskazując, że to Trybunał Konstytucyjny zawarł w orzeczeniu likwidację PZD.

To uzasadnienie wzbudziło emocje na sali. Poseł Robert Kropiwnicki na argumenty dyskutantów, które były poparte przykładami z życia działkowców i organizacji a odnoszące się do samodzielności oraz samorządności, którą gwarantuje ewolucyjny obywatelski projekt ustawy w przeciwieństwie do projektu PO, który wprowadza rewolucje w ogrodnictwie działkowym, na co przyzwolenia nie ma. Poseł oświadczył, że PZD nie przeszkadza mu osobiście, ale w jego ocenie ogranicza swobody obywatelskie, co jest niezgodne z Konstytucją, bo na dzień dzisiejszy PZD jest jedynym podmiotem tworzącym, zarządzającym i nadzorującym ogrodami działkowymi. Nadmienił, że jest konieczna merytoryczna dyskusja na temat obydwu projektów, taka jak odbywa się dzisiaj, w której z satysfakcją i przyjemnością uczestniczy, ponieważ nie ma politykowania i walki politycznej a wymiana poglądów pomaga uchwalić mądre prawo dla działkowców, które nigdy nie podważy Trybunał Konstytucyjny. Ta wypowiedź spotkała się ze zrozumieniem uczestników zebrania.

Przed podsumowaniem dyskusji, Posłowi wręczono przyjęte Stanowisko Okręgowego Zarządu dnia 11 czerwca br. w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy (KLIK), z prośbą o uwzględnienie jego treści podczas rozmów z Posłami PO i prac w komisjach sejmowych, których członkami są Posłowie z Okręgu wyborczego jeleniogórsko-legnickiego. Poseł Robert Kropiwnicki zadeklarował dalszą współpracę ponownie dziękując za zaproszenie i udział w zebraniu, ponieważ zdobył dodatkową wiedzę na temat obywatelskiego projektu oraz uwag i zastrzeżeń do proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie Platformy Obywatelskiej.

Posłowi podziękowano za przybycie wręczając kwiaty ogrodowe oraz gazetę "Zielona Rzeczpospolita" i ulotkę dotyczącą projektu PO.

Czy reprezentanci działkowców przekonali Posła, to okaże się. Istotnym jest aby projekt obywatelski był wiodącym podczas dalszych prac sejmowych.

Jakie poparcie udzieli Pan Poseł Robert Kropiwnicki podczas głosowania w Sejmie, czas pokaże, gdyż jednoznacznie nie określił swojego stanowiska.

DYREKTOR BIURA
OZ PZD w Legnicy
inż. Elżbieta DziedzicInformacja z VII Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 28 lutego 2013 r. odbyło się  VII  posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 96,4 %. W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprezes Krajowej Rady PZD Pan Wincenty Kulik i Członek Prezydium Krajowej Rady PZD  Pan Janusz Moszkowski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan Jan Mikołajczak.

Głównymi tematami VII posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD były sprawozdania:

 • Sprawozdanie z merytorycznej działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2012 r.
 • Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2012 r.
 • Przyjęcie planu pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2013 r.
 • Zatwierdzenie preliminarzy finansowych OZ PZD na 2013 r.
 • Zagospodarowanie i modernizacja ROD w oparciu o wykonane zadania inwestycyjne i remontowe w 2012 r.
 • Informacja na temat działań w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD
 • Sprawy organizacyjne.

VII zebranie OZ otworzył Prezes OZ Pan Antoni Molka, który powitał zebranych członków Okręgowego Zarządu  oraz przybyłych gości.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby: Pana Józefa Jankowskiego z ROD „Sahara” w Lubinie, Pana Tadeusza Korzeniowskiego z ROD „Nadzieja” w Chocianowie, Pana Ryszarda Kucharskiego z ROD „Lena” w Złotoryi, Panią Annę Makuch z ROD „Gwarek” w Bolesławcu, Pana Edwarda Stelmach z ROD „Wodnik” w Legnicy.

Do Komisji Mandatowej wybrano: Pana Edmunda Wieczorka z ROD „Relaks” w Głogowie, Panią Helenę Rokicką z ROD „Oaza” w Jaworze, Panią Paulinę Terpiłowską z ROD „Miedzianka” w Polkowicach.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgowego Zarządu PZD wszyscy otrzymali na piśmie wraz z zaproszeniami. Do sprawozdania nie było żadnych pytań czy uwag wobec czego przystąpiono do punktu następnego.

Główna Księgowa OZ Pani Małgorzata Szczepanowska przedstawiła sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu za 2012 r. Do sprawozdania finansowego żadnych uwag i zapytań nie było.

Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z badania bilansu i sprawozdań finansowych OZ za 2012 r. Do przedstawionego protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej również nie było żadnych uwag.

Plan pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2013 r. również otrzymali wszyscy członkowie OZ wraz z zaproszeniami. Do planu pracy żadnych uwag nie było, a tylko ogólne głosy z sali, że jest dobrze przygotowany i obejmuje wszystkie kwestie działania OZ.

Następnie Główna Księgowa OZ przedstawiła Preliminarze Finansowe Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy na 2013 r., a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska przedstawiła opinię komisji rewizyjnej do preliminarzy. Pytań w sprawie preliminarzy nie było.

Informację o zagospodarowaniu i modernizacji ROD, przygotowaną przez Dyrektor Biura OZ i Inspektora OZ ds. Inwestycji, otrzymali wszyscy członkowie OZ na piśmie. Do Informacji żadnych uwag nie wniesiono. Na uwagę zasługuje fakt, że przy realizacji zadań sami działkowcy przepracowali 11.624 godziny, co po przeliczeniu na wysokość uchwalonych ekwiwalentów pieniężnych stanowi kwotę 102.903,00 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2012 roku zadań inwestycyjnych osiągnięto efekty rzeczowe:

 • zelektryfikowano w całości lub częściowo 4 ROD, w których wybudowano sieć o długości 5812 mb.
 • w 1 ROD wykonano nowe przyłącze do sieci wodociągowej,
 • w 2 ROD wybudowano nowe budynki administracyjno-gospodarcze, a w 1 ROD altany na potrzeby zarządu o łącznej powierzchni 121 m2.
 • w 2 ROD wybudowano wiaty drewniane na spotkania środowiskowe, o łącznej powierzchni 136 m2.
 • w 3 ROD utwardzono kostką polbrukową 401 m2 alei ogrodowych i placów ogólnodostępnych.
 • w 2 ROD wybudowano nowe odcinki ogrodzenia zewnętrznego o łącznej powierzchni 748 m2.
 • w 1 ROD wykonano plac parkingowy na 10 miejsc postojowych o pow. 302 m2.

   W wyniku zadań remontowych zakończonych w 2012 r. uzyskano efekty co ma wpływ na wizerunek ogrodów:

 • w 11 ROD przeprowadzono remonty domów działkowca oraz siedzib zarządów.
 • w 3 ROD przeprowadzono remonty i modernizację sieci energetycznej i oświetleniowej 1556 mb.
 • w 1 ROD wykonano wymiany pokrycia dachu wiaty 91,2 m2.
 • w 6 ROD wymieniono 7340 mb sieci wodociągowej oraz 2 pomp.
 • w 18 ROD wykonano remont 6081 m2 ogrodzenia zewnętrznego oraz wymieniono 8 bram i 8 furtek.
 • w 1 ROD zakończono wymianę 275 mb rur drenarskich.
 • w 1 ROD zmodernizowano plac zabaw poprzez wymianę urządzeń na placu zabaw.
 • w 1 ROD przeprowadzono modernizację szamba przy domu działkowca, wykonując montaż szamba z tworzywa sztucznego o pojemności 10 m3.

Informację na temat działań w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD przedstawiła Dyrektor Biura OZ Pani inż. Elżbieta Dziedzic. W informacji podkreśliła, że walne zebrania informacyjne, na których przedstawiano obywatelski projekt ustawy, odbyły się w 104 ROD. Niektóre ROD organizowały zebrania wspólnie z sąsiednimi ogrodami. W trakcie zebrań zebrano znaczną część podpisów . Wielu działaczy było zaangażowanych w sprawy obrony ogrodów i są oni dalej grupą zaangażowanych. Wszystkim, którzy angażowali się w zbieranie podpisów, protestów i innych form obrony ogrodów Prezes OZ złożył podziękowanie. Do dnia 5 lutego  zebrano w naszym Okręgu ponad 26 tys. podpisów tj. około 70 % w porównaniu do ilości działek. Nie zmienia to jednak faktu, że procentowo Okręg nasz kwalifikuje się na 3 miejscu od końca tabeli wyników.

Jednak to nie koniec obrony ogrodów. Musimy obecnie zmienić kierunki działania i zacząć pisać różne petycje o poparcie naszego projektu z jednoczesnymi protestami przeciwko projektowi PO i Solidarnej Polski, które są bardzo krzywdzące działkowców, a nawet dążą do likwidacji ogrodów. Petycje i protesty należy kierować do Pani Marszałek Sejmu, Pana Prezydenta i Pana Premiera oraz przewodniczących partii politycznych, podsumowując dyskusję w tym punkcie te słowa wypowiedział Prezes Okręgu

W dyskusji głos zabrali:

 • Pan Stanisław Tomaszek z ROD „Zdrój” w Bolkowie – myślę, że większość z nas przeczytała sprawozdania. Są one obszerne i wyczerpujące. Będę wyrazicielem zdania większości dziękując za ich przygotowanie autorom, tj. pracownikom merytorycznym Biura OZ.
 • Pan Grzegorz Raniś, Wiceprezes OZ , ROD „Górnik” w Zgorzelcu – zwracając się do członków OZ podkreślił, że wielką pracą musicie Państwo wykazać się na walnych zebraniach sprawozdawczych.. Zarządy ROD zobowiązane są do zapraszania na walne zebrania samorządowców i innych decydentów działających na danym terenie.
 • Pan Grzegorz Płatek, Wiceprezes OZ, ROD „Przylesie” Kulów – ważne jest dalsze zbieranie podpisów, by w decydującym momencie pokazać podpisy zebrane po złożeniu u Pani Marszałek w dniu 05.02.2013 r. Ważniejsze jest jednak dalsze kontynuowanie współpracy z naszymi posłami, dając im argumenty do obrony naszego projektu ustawy. Posłowie będą się zwracali do nas o przekazywanie argumentów i musimy im w tym pomóc.
 • Pan Janusz Moszkowski , członek Prezydium Krajowej Rady PZD – odnosząc się do swojej misji w Okręgu Legnickim wyraził pogląd, że w jego odczuciu działalność OZ jest prawidłowa. Okręg funkcjonuje dobrze, a rok 2012 był rokiem trudnym, bo wg wiedzy jaką posiada, nieliczne okręgi swoją działalność zamkną wynikiem dodatnim. Musimy robić wszystko, żeby projekt obywatelski ustawy został uchwalony. Szkoda minionego okresu, kiedy w listopadzie i grudniu zebrano w Okręgu Legnickim niewiele podpisów. U mnie w Okręgu Wrocławskim do zbierania podpisów przystąpiono z marszu i dało to efekty w postaci ponad 100 %. Gdybyśmy dodali wszystkie podpisy, które wpłynęły po terminie to przekroczylibyśmy barierę 1 miliona.. Życzę dalszych sukcesów i jeżeli będzie taka potrzeba to zawsze możecie zwrócić się do mnie o pomoc.
 • Pan Wincenty Kulik, Wiceprezes Krajowej Rady PZD – Związek wykonał wielki wysiłek na miarę potrzeb, przygotowując projekt ustawy, który wypełnia zapisy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt tworzy prawne podstawy zachowania praw działkowców. Stowarzyszenie będzie się nazywało Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców. Ogrody będą mogły wystąpić i założyć inne stowarzyszenie. Na walnych zebraniach trzeba przekazać pełną i rzetelną informację. Obsługujący winni znać aktualną sytuację Związku oraz stan legalizacji ustawy o ogrodach działkowych. Również dołączam się do życzeń złożonych przez Pana Janusza Moszkowskiego.

Po załatwieniu spraw organizacyjnych Prezes OZ PZD w Legnicy Pan Antoni Molka ogłosił zakończenie obrad VII zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

Podjęte uchwały na VII posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w LegnicyInformacja z VI Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 8 października 2012 r. odbyło się VI posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 69 %. W posiedzeniu udział wzięli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz delegaci na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD odbyty w dniu 6 października 2012 r.

Głównymi tematami VI posiedzenia OZ były:

 • zapoznanie z dokumentami przyjętymi na Nadzwyczajnym X Krajowym Zjeździe Delegatów PZD,
 • Stanowisko na temat przyjętego projektu ustawy przez  X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
 • złożenie podpisów na listach w sprawie poparcia projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy po powitaniu obecnych, przyjęciu porządku obrad i powołaniu Komisji Mandatowej, omówił przebieg X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, a następnie po kolei przedstawił dokumenty przyjęte przez Zjazd, a mianowicie:

 • Stanowisko Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 6 października 2012 r. w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,
 • Stanowisko Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 6 października 2012 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
 • Odezwa do narodowych związków działkowców,
 • Apel Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
 • List do Posłów,
 • Podziękowania Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla samorządów terytorialnych,
 • Podziękowanie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 6 października 2012 r. dla ludzi Związku za 31 lat walki o rozwój i obronę ogrodów.

Z pełnymi tekstami dokumentów można zapoznać się tutaj (KLIK)

Ponadto Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 6 października 2012 r. przyjął ostateczny tekst projektu obywatelskiego Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Prezesa OZ PZD wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali prawie wszyscy obecni. Delegaci na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD podzielili się swoimi uwagami i opiniami o przebiegu Zjazdu. Po burzliwej i długiej dyskusji Prezes OZ przedstawił Stanowisko VI zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 8 października 2012 r. na temat projektu obywatelskiego nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (KLIK), autorstwa Pani inż. Elżbiety Dziedzic, a wynikającego z dyskusji i narad odbytych w terenie przed X Nadzwyczajnym Zjazdem. Stanowisko zostało przyjęte przez zebranych gorącą owacją.

Następnie zebrani na VI posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy złożyli podpisy na listach w sprawie poparcia projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Po wyczerpaniu tematów Prezes OZ podziękował wszystkim za udział i dyskusję oraz poparcie projektu nowej ustawy o rod i ogłosił zakończenie obrad VI posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

Instruktor OZ PZD - Zygmunt LeśniowskiInformacja z V Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 31 maja 2012 r. odbyło się  V  posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 72,4 %. Posiedzenie zaszczycił swoją obecnością Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Pan dr Zdzisław Śliwa. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan Jan Mikołajczak.

Głównymi tematami V posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD były sprawozdania:

 • zbiorcze sprawozdanie finansowe i bilans za 2011 r. z ROD
 • zbiorczy preliminarz z ROD na 2012 r.
 • sprawozdanie z przygotowania i przebiegu walnych zebrań w ROD.

Członkowie Okręgowego Zarządu zapoznani zostali również z aktualną sytuacją Związku w kontekście rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy o ROD.

Członkowie Okręgowego Zarządu zapoznali się ze zbiorczym sprawozdaniem finansowym i zbiorczym bilansem z ROD za 2011 r. oraz ze zbiorczym preliminarzem finansowym z ROD na 2012 r. Sprawozdania i preliminarz przedstawiła Główna Księgowa Okręgowego Zarządu. Protokół z badania zbiorczego bilansu i sprawozdań przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska, która zapoznała również zebranych z opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie zbiorczego preliminarza na 2012 r.

Kolejnym tematem V posiedzenie Okręgowego Zarządu było omówienie i przyjęcie sprawozdania z przygotowania i przebiegu walnych zebrań w ROD w 2012 r. Opracowane sprawozdanie wszyscy członkowie Okręgowego Zarządu PZD otrzymali wraz z zaproszeniami na zebranie. W trakcie zebrania podkreślono wszechstronność i staranność opracowanego sprawozdania i w związku z powyższym nie było na ten temat dyskusji.

Głównym tematem V posiedzenia Okręgowego Zarządu była jednak aktualna sytuacja Związku, którą przedstawił zebranym gość V zebrania, Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Pan dr Zdzisław Śliwa. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. i groźba jej utraty. Los około 4 milionów ludzi, działkowców i ich rodzin zależy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pan dr Zdzisław Śliwa apelował w imieniu swoim jak i Krajowej Rady PZD o pisanie apeli do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko możemy apelować. Również należy pilnie i masowo pisać apele do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz o zmianę przedstawicieli reprezentujących Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Nadmienił, że Pan Poseł Andrzej Dera nie powinien reprezentować ani Parlamentu a w szczególności działkowców podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż jest tendencyjny i będzie wyrażał swoje stanowisko atakując organizację.

Dyrektor Biura OZ Pani inż. Elżbieta Dziedzic poinformowała, że w imieniu działaczy Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Legnickiego, w proteście przeciwko szkalującym artykułom, wystosowała listy do Pana Tomasza Lisa Redaktora Naczelnego Tygodnika Newsweek, oraz do Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczypospolita” Pana Tomasza Wróblewskiego, które odczytała. Na Zebraniu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy został odczytany przez Dyrektora Biura OZ Apel do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Gmin z terenu działania okręgu oraz do Trybunału Konstytucyjnego o wsparcie naszych działań w obronie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Apel został przyjęty przez aklamację.

Uchwały i apele przyjęte na V Posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy:

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy podziękował członkom OZ oraz gościom za udział i rzeczową dyskusję.

Na tym V posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy zakończono.

Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy
inż. Elżbieta Dziedzic
Opracował:
Instruktor OZ Zygmunt LeśniowskiInformacja z IV Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 11 kwietnia 2012 r. odbyło się IV Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 76 %. W posiedzeniu uczestniczyli Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marianna Kozikowska i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan Jan Mikołajczak.

Główne tematy IV Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy  to:

 1. Program Modernizacji Działek w ROD,
 2. Omówienie i przedstawienie preliminarza Funduszu Rozwoju OZ PZD na 2012 r.
 3. Aktualna sytuacja Związku, w tym:

  • List otwarty Prezydium KR PZD z dnia 28.03.2012 r.,
  • Pismo Prezesa Związku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie działań struktur w obronie ustawy o ROD.

Zebrani, 21 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęli uchwałę Nr 2/IV/2012 w sprawie zatwierdzenia preliminarza Funduszu Rozwoju OZ na 2012 r., który zakłada wysokość wydatków na dotacje dla ROD w wysokości do 400.000,00 zł. Preliminarz Funduszu Rozwoju na 2012 r. zaopiniowała Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Legnicy.

Jednym z tematów posiedzenia był Program Modernizacji Działek w ROD. Program ma na celu nie tylko poprawienie wizerunku samych działek w ROD ale również poprzez poprawę estetyki działek, poprawienie wizerunku ogrodów działkowych.

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy podjął uchwałę Nr 1/IV/2012 w sprawie Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z uchwałą, przeglądami zagospodarowania działek, przeprowadzonymi do dnia 30 listopada każdego roku, począwszy od 2012 r. objęte zostaną wszystkie ogrody w Okręgu. Z przeglądów działek będzie sporządzony zbiorczy protokół na potrzeby Okręgu zawierający ustalenia i wnioski, które będą służyć do opracowania publikacji o charakterze merytorycznym, wskazującym na osiągnięcia rodzinnych ogrodów działkowych, co przyczyni się do promocji Związku. Do uchwały w sprawie Programu modernizacji działek , w Biurze OZ opracowano druk protokołu z przeglądu działek, stanowiący załącznik do przywołanej uchwały.

Głównym tematem IV posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy było przedstawienie, omówienie i podjęcie działań związanych z aktualną sytuacją Związku.

Członkowie OZ otrzymali wraz z zaproszeniami kserokopie Listu otwartego Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28.03.2012 r. do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz pismo Prezesa Związku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie działań struktur w obronie ustawy o ROD.

Prezes Okręgu Pan Antoni Molka przedstawił tematykę narady Prezesów poświęconej aktualnej sytuacji Związku oraz pozakulisowych manipulacjach parlamentarzystów nad projektem nowej ustawy o ogrodach działkowych. Działania prowadzone są bez udziału najbardziej zainteresowanych, tj. przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców.

W związku z powyższą sytuacją Prezes OZ zaapelował do wszystkich członków Okręgowego Zarządu i wszystkich obsługujących walne zebrania o podejmowanie petycji, listów i protestów w obronie naszej Ustawy, kierując je do Pani Marszałek Sejmu i innych parlamentarzystów.

Pani Dyrektor Biura OZ inż. Elżbieta Dziedzic przedstawiła, że na odbyte 28 walne zebrania na 8 zebraniach przyjęto stanowiska i listy otwarte w obronie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. oraz 2 zarządy ROD podjęły w sprawie uchwały.

Członkowie Okręgowego Zarządu przyznali, że sytuacja jest poważna i należy pomóc zarządom ROD w przygotowaniu stanowisk, listów i apeli, gdyż im będzie ich więcej, tym obrona będzie skuteczniejsza.

Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy
inż. Elżbieta Dziedzic
Opracował:
Instruktor OZ Zygmunt LeśniowskiInformacja z III Posiedzenia Okręgowego  Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 28 lutego 2012 r. odbyło się III posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

Frekwencja wyniosła ponad 93 % . Zebranie zaszczycił swoją obecnością Skarbnik Krajowej Rady PZD Pan mgr inż. Marian Pasiński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Marianna Kozikowska i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan Jan Mikołajczak.

Głównymi tematami III posiedzenie OZ były sprawozdania:

- Z merytorycznej działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2011 r.

- Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2011 r.

- Plan pracy OZ PZD w Legnicy na 2012 r.,

- Preliminarze finansowe na 2012 r.

- Aktualna sytuacja ogrodów, Związku i ustawy o ROD,

Zebrani przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania – merytoryczne i finansowe wraz z opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawioną przez Przewodniczącą Panią Mariannę Kozikowską. Ponadto przyjęto do realizacji Plan Pracy OZ na 2012 r. oraz preliminarze finansowe na 2012 r.

Jednym z tematów posiedzenia było omówienie kwestii „Jak modernizować działki”, przygotowanego na podstawie analizy zbiorczej na temat zagospodarowania działek w oparciu o jednostkowe ankiety z przeprowadzonych przeglądów działek. Temat ten ma na celu poprawę wizerunku ogrodów w oczach społeczeństwa, a poprzez wzrost zainteresowania działkami również zmniejszenie ilości działek niezagospodarowanych. W trakcie jest opracowywany program Okręgu Legnickiego na temat „Jak modernizować działki”, który będzie przedmiotem analizy Prezydium OZ PZD w dniu 29 marca br., a zatwierdzony na kolejnym zebraniu OZ.

Skarbnik Krajowej Rady PZD przedstawił aktualną sytuację Związku, ogrodów i ustawy. Podkreślił, że rządzący poprzez działania i tzw. tematy zastępcze dążą do rozbicia Związku i uzyskanie dostępu do atrakcyjnych terenów. Wiadomym jest, że za wszystkim stoją banki i deweloperzy. Konieczna jest pełna mobilizacja i pisanie petycji, protestów i listów otwartych do wszystkich decydentów, a w głównej mierze parlamentarzystów.

Prezes OZ dodał, że rzeczywiście dotychczas niewiele protestów od działaczy w okręgu legnickim wypływało. Musimy wszyscy zmobilizować się i podjąć działania, a nie tylko dyskutować.

W dyskusji wszyscy członkowie Okręgowego Zarządu przyznawali swoje zaniedbania w działaniach w celu obrony interesów Związku i popierają działania Krajowej Rady PZD.

W trakcie III posiedzenie OZ został przez aklamację przyjęty List Otwarty członków Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy do Pani Marszałek Sejmu RP. List Otwarty przekazano również do Pana Prezydenta RP, Pana Marszałka Senatu i Premiera Rządu RP.

Po wyczerpaniu tematów Prezes OZ podziękował członkom OZ oraz gościom za udział i rzeczową dyskusję.

Uchwały przyjęte na III Posiedzeniu OZ PZD w Legnicy 

 • Uchwała Nr 1/III/2012 OZ PZD w "> sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w 2011 roku
 • Uchwała Nr 2/III/2012 OZ PZD w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZ PZD w Legnicy za 2011 rok.
 • Uchwała Nr 3/III/2012 OZ PZD w sprawie planu pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2012 r
 • Uchwała Nr 4/III/2012 OZ PZD w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego na 2012 r
 • Uchwała Nr 5/III/2012 OZ PZD w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 11 walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Legnicy z dnia 16 kwietnia 2011 r.

Instruktor OZ

Zygmunt LeśniowskiInformacja z II Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy 

W dniu 23 listopada 2011 r. odbyło się II posiedzenie OZ PZD. Na 29 członków zarządu w zebraniu uczestniczyło 27 osób tj. 93,10 %. Nieobecnych usprawiedliwionych 1 członek. W posiedzeniu uczestniczył członek Krajowej Rady PZD Pan Jerzy Anulewicz i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej Pan  Jan Mikołajczak.

         Porządek II Posiedzenia  Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

      1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie tematyki i zatwierdzenie.
3. Powołanie komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowej.
4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji  problemowych OZ PZD.
5. Informacja na temat badania pt. „Kim są polscy działkowcy”.
6. Zapoznanie z treścią stanowiska w sprawie II Kongresu PZD w 2011 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: powołania komisji, zatwierdzenia uchwał Prezydium OZ PZD.
9. Zamkniecie obrad.

Uchwały i stanowiska przyjęte na II Posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w dniu 23.11.2011 r.

- Uchwała Nr 1/II/2011 (KLIK) w sprawie powołania stałych komisji problemowych na szczeblu okręgu, stosownie do treści uchwały Nr 1/2011 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD z dnia 28 września 2011 r.

- Uchwała Nr 2/II/2011 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium OZ PZD w Legnicy, które stanowią integralną część uchwał jak niżej:

 • Nr 5/2/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie nieważności uchwały nr 64/2011zarządu ROD Relaks w Kulowie o wymierzeniu Panu ……. kary porządkowej – nagany.
 • Nr 14/3/2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 27/2011 zarządu ROD Piast w Lubaniu dotyczącej kary porządkowej udzielonej Pani ……

           - Stanowisko OZ PZD w Legnicy (KLIK) w sprawie II Kongresu PZD w 2011 r. przyjęte przez aklamację.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław