STANOWISKO DELEGATÓW X OKRĘGOWEGO ZJAZDU PZD W LEGNICY dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu PZD

15 czerwca 2015

STANOWISKO
DELEGATÓW X OKRĘGOWEGO ZJAZDU PZD W LEGNICY
dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie Statutu PZD

Statut to zbiór przepisów oraz praw regulujących strukturę, zadania i sposób działania organizacji, stowarzyszeń, którym jest również Polski Związek Działkowców. Wypada przypomnieć, że obowiązek uchwalenia nowego statutu jest konsekwencją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. w terminie do 15 lipca 2015 r. Dlatego, w kolejnym projekcie przygotowanym przez powołaną komisję statutową na szczeblu Krajowej Rady są rekomendowane kierunki mające na celu rozstrzygnięcie najważniejszych problemów i kwestii, które są kontestowane przez Sąd Rejestrowy w Warszawie. Negacja postanowień w uchwalonym statucie PZD na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 23 października 2014 r. przez Prezydent m. stołecznego Warszawy, w naszej ocenie jest zabiegiem politycznym. Mając władzę i nadzór nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD Pani Prezydent nie uwzględniając aspektu społecznego, wytoczyła działa przeciwko 90 % działkowcom, którzy w wyniku demokratycznie przeprowadzonych głosowaniach w trakcie odbywających się zebrań ustawowych, powiedzieli: zostaliśmy w stowarzyszeniu PZD, czujemy się bezpiecznie mając ustawę, lecz nie z winy członków organizacji „pod górę" jest z zarejestrowaniem uchwalonego statutu PZD. Pani Prezydent wraz z „doradcami ratusza” broniąc powstałe stowarzyszenie „Deweloper" niezmiennie dąży do "rozbioru ogrodów” nie posiadając instrumentów, aby rozwiązać PZD.

Nie pozwólmy osiągnąć zamierzonego celu, za nim Sąd Rejestrowy rozstrzygnie, kto ma rację uwzględniając aspekty prawne w zderzeniu z argumentami, które przedstawiła Krajowa Rada. Powinniśmy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy w projekcie Statutu PZD są zawarte najważniejsze kwestie i zagadnienia, które nie będą poddane kolejnej obróbce formalno-prawnej, by utrudnić i przedłużyć w czasie rejestrację nowego statutu. Prawo składa się z paragrafów i to jest oczywiste, ale nie może w sposób wybiórczy w zależności od sympatii i poglądów politycznych stosowane wobec rodzin działkowych. Istotne znaczenie w prawie ma całościowe czytanie i kompleksowa analiza przepisów a nie wybiórcza ocena świadcząca o wrogim nastawieniu do PZD. Aby przeżyć kolejną próbę ubezwłasnowolnienia organizacji, musimy przeciwstawić się akademickim dywagacjom, które są w oderwaniu od praktyki i rzeczywistości a przede wszystkim brak elementarnej wiedzy na temat celów i zadań przypisanych naszej organizacji.

Dlatego uczestnicy X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD chcąc uczestniczyć i wspierając zespół opracowujący ostateczną wersję statutu PZD, odnoszą się pozytywnie do postanowień zawartych w projekcie dokumentu uwzględniającego przepisy Statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. Społeczność działkowa oczekuje uchwalenia statutu, który będzie stanowić nie kwestionowane podstawy działania „na dziś i na jutro” i nie będą przedmiotem dowolnej interpretacji przez przeciwników Polskiego Związku Działkowców. Świadomi niezwykle skomplikowanej materii statutowej, zwracamy się do 11 wybranych delegatów reprezentujących okręg legnicki na Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, aby starannie i odpowiedzialnie dokonali oceny w trakcie procedowania przed uchwaleniem oczekiwanego statutu PZD. Spokojna, mądra a przede wszystkim merytoryczna dyskusja przyczyni się do efektów zbiorowej pracy, czego życzymy wszystkim delegatom z całego kraju.

Delegaci oraz zaproszeni goście  uczestniczący w X Okręgowym Zjeździe PZD w Legnicy

Legnica 12 czerwca 2015 r.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław