Informacja dla Zarządów ROD w sprawie sporządzania sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD za rok 2020.

18 lutego 2021

Zgodnie z § 27 ust 5 uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 7/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.2019r., dnia 31 marca 2021r. upływa termin przedkładania do Okręgu PZD w Legnicy sprawozdań z wykonania w ROD zadań inwestycyjnych i remontowych za 2020 rok.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Zarządy ROD okręgu legnickiego o niezwłoczne przesyłanie do Okręgu PZD w Legnicy sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2020, sporządzonych dla każdego zadania odrębnie.

 Sprawozdanie powinno przedstawiać zakres rzeczowy i finansowy zadania zrealizowany za dany rok wraz z informacją, czy zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie czy częściowo. Sprawozdanie należy przesłać zarówno w przypadku zakończenia realizacji zadania w 2020r., jak również w przypadku jego częściowej realizacji i dalszej kontynuacji w 2021r., a także w przypadku, kiedy zadanie przyjęte do planu na 2020r nie zostało jeszcze rozpoczęte.

Dane finansowe wykazane w sprawozdaniach rzeczowych ROD z realizacji inwestycji i remontów w ROD muszą być spójne ze sprawozdaniem finansowym ROD.

Wzory druków do pobrania znajdują się na stronie: www.ozpzd-legnica.pl w zakładce: OBOWIĄZUJĄCE WZORY DOKUMENTÓW/DRUKI INWESTYCYJNE) 


Inspektor ds. Inwestycji Okręgu PZD w Legnicy

Legnica, dn. 16 lutego 2021r.Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław