STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 listopada 2019r . w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad odbioru odpadów ko

22 listopada 2019

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zwana dalej „ustawą nowelizującą”, która zmieniła system wywozu odpadów z terenów ROD. W pracach nad ww. ustawą brał aktywny udział Związek, broniąc interesów ROD i działkowców, w szczególności w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci.

W celu przybliżenia ROD i działkowcom nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Krajowy Zarząd PZD wielokrotnie informował ROD za pośrednictwem strony internetowej PZD oraz wydawnictw działkowych o zmianach, które wprowadziła ustawa nowelizująca. W szczególności wskazywał, że do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej w ROD obowiązywały 3 systemy wywozu odpadów. Pierwszy system, polegał na tym, że zarządy ROD rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne (prywatnymi firmami lub przedsiębiorstwami komunalnymi).

Czytaj więcej /KLIK/

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław