XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD - Legnica 23 września 2019 r.

7 października 2019

Zjazd_Okr__gu_2019__2_

Przed otwarciem Zjazdu odegrano hymn Związkowy „Zielona Rzeczpospolita”.

rod_333__Kopiowanie_

W sali konferencyjnej hotelu Qubus w Legnicy 23 września obradował XI Okręgowy Zjazd, w którym uczestniczyło 114 delegatów wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ROD, udział brali ustępujący członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Swoją obecnością zaszczyciła Pani Barbara Korolczuk Skarbnik Krajowej Rady PZD.

Zjazd_Legnica_2019__50_

Gościliśmy Posłów Panią Ewę Drozd, Pana Roberta Kropiwnickiego, Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy Pana Jarosława Rabczenko, Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana, Pana Tadeusza Samborskiego Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy w Legnicy.

Licznie przybyli, jako goście zaproszeni Prezesi z 12 ROD, którzy zakończyli wieloletnią działalność w swoich ogrodach, otrzymując Podziękowanie od Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego za ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów i Związku, za rzetelne wypełnianie obowiązków pełniąc funkcje prezesów zarządów ROD.

Najbardziej zasłużonych 10 działaczy uhonorowano Medalem 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce a 20 działaczy wyróżniono odznakami za „Zasługi dla PZD” i Srebrną „Zasłużonego Działkowca”. Aktu dekoracji dokonała Pani Barbara Korolczuk Skarbnik KR PZD w asyście Prezesa Okręgu Pana Antoniego Molkę i Pani Elżbiety Dziedzic – Honorowego Prezesa Okręgu. Po wystąpieniu Prezesa Okręgu Pana Antoniego Molkę otwierającego Zjazd głos zabrali w kolejności goście.

 Pierwsza wystąpiła Pani Poseł Ewa Drozd. Przywitała zgromadzonych i podziękowała za pamięć i za możliwość uczestniczenia we wszystkich ważnych wydarzeniach Związku. Stwierdziła, że zaszczytem jest przebywać wśród ludzi, którzy swoją pracą i pasją stworzyli wyjątkowe miejsca w betonowych miastach. Postulowała o zapał, wspólne zaangażowanie i determinację w działaniach, aby nic nie zagroziło ogrodom. Przypomniała wspólną walkę, aby nie wprowadzono do ustawy niebezpiecznych zmian, zagrażających ogrodom. Pożyczyła delegatom, aby nie zabrakło im determinacji w realizacji przyjętego przez Zjazd programu. Przekazała na ręce wszystkich uczestników Zjazdu drobny upominek w postaci cebulki tulipana. Poprosiła, aby o niej pomyśleć w kwietniu, kiedy kwiat zakwitnie. Jeszcze raz podziękowała za zaproszenie i pożyczyła owocnych obrad.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec. Stwierdził, że przyjechał z Bolesławca już nie pierwszy raz. Pozdrawia wszystkich uczestników wraz z prezesami ogrodów z Bolesławca. Przypomniał, że początki współpracy z PZD były bardzo trudne, ale wspólnie nauczyliśmy się współpracować i rozwiązywać problemy. Podkreślił dużą rolę Pani Elżbiety Dziedzic, od której pobierał nauki, dziękując wręczył wiązankę kwiatów. Przypominał również wspólne wysiłki w zatrzymaniu niekorzystnych dla działkowców zmian ustawowych. Stwierdził, że samorządowcy są słabsi od działkowców, gdyż im nie udało się zatrzymać niekorzystnych dla nich zmian. Pożyczył, aby dalej udawało się działkowcom powstrzymywać niekorzystne zmiany. Wskazał na bardzo udaną współpracę z zarządami ROD w Bolesławcu, w których jest regularnie gościem. Życzył owocnych obrad i podziękował działkowcom, że robią tyle dobrego dla naszych gmin, powiatów, mieszkańców i środowiska naturalnego.

Głos zabrał Pan Tadeusz Samborski w mieniu Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy i środowiska animatorów kultury. Stwierdził, że zgadza się z Prezesem, iż wspólnym mianownikiem jest miłość do ziemi ojczystej, krajobrazu i przyrody. W tym sensie jesteście cząstką chłopskiego etosu, który symbolizuje przyniesiony bochen chleba. Gratuluje etosu, przywiązania do ziemi i pasji. Podkreślił, że każda pasja dodaje barwy życiu i czyni go piękniejszym, uwrażliwia na piękno i zbliża do kultury. Podkreślił, że wiele osób zna z działalności i zaangażowania w innych obszarach, w innych stowarzyszeniach m.in. Wojciecha Seredyńskiego i wielu innych. Podkreślił, że jeżeli ktoś jest dobrym gospodarzem na swojej działce to przekłada się to na inne obszary. Złożył wyrazy głębokiego szacunku i uznania za to, co zrobiliście dla naszego regionu, dokonania, które wpisują się w regionalizm. Podkreślił, że działkowcy stali są cząstka regionalnej tożsamości naszego regionu, a nazwy ogrodów działkowych jawią się, jako pewne enklawy dobrej pracy, sumiennej pracy i miłości do ziemi. Życzył owocnych obrad, trafnych decyzji i satysfakcji z działania pod szyldem, który obrósł już w legendę, który ma piękne tradycje. Nawiązując do hasła i sprawozdania poprosił o zaliczenie go do tych osób, które nie będą pozwalać dokonywać rozbioru ogrodów. Podarował działkowcom miniaturowe dzieło sztuki symbolizujące pracę działkowców na ręce Prezesa Okręgu a wiązankę kwiatów wręczył Pani Elżbiecie Dziedzic.

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy. Przywitał i pozdrawiał delegatów i przybyłych gości. Stwierdził, że miło jest się ponownie spotkać. Uczestnictwo jest wyrazem uznania dla ruchu działkowców w budowie naszych małych ojczyzn. Podziękował za codzienną współpracę, kierując słowa do mieszkańców Legnicy, prezesów ogrodów działkowych. Stwierdził, że ogrody zajmują 400 ha ponad 30 ROD na terenie miasta Legnicy, to jest kawał ziemi, który stanowi płuca miasta. Podkreślił, że w Legnicy z ogrodami nie ma żadnych problemów – są i będą, wpisane są do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego.  Taka jest polityka miasta zwłaszcza, gdy realizujemy program rotacji do zmian klimatu, są to cele powodujące ochronę środowiska. Podziękował za współpracę i inicjatywy. Stwierdził, że ma nadzieję, iż idea „Dnia działkowca i pszczelarza" wpisała się już na stałe do kalendarza legnickich imprez. Pożyczył delegatom owocnych obrad i trafnych decyzji. Na ręce Pana Antoniego Molki przekazał list okolicznościowy z życzeniami, a na ręce Pani Elżbiety Dziedzic bukiet kwitów.

Przewodniczący udzielił głosu posłowi Robertowi Kropiwnickiemu. Poseł podziękował za zaproszenie na Zjazd. Pogratulował uczestnikom Zjazdu dyskusji, cieszy się, że ją mamy, gdyż to stanowi o demokracji. Odnosząc się do wypowiedzi w sprawie opłaty za wodę stwierdził, że ustawa prawo wodne była przyjęta w takim tempie, że nie było można zgłosić żadnych poprawek, nie mówiąc już o wysłuchaniu opinii organizacji społecznych w tym PZD. Zupełne szaleństwo, jeśli chodzi o stanowienie prawa.Podkreślił, że niby jedna rzecz zostaje obniżona, ale cztery inne ulegają podwyższeniu np. opłaty śmieciowe, opłaty za wodę. Stwierdził, że podatki zostały obniżone, ale per saldo za wszystko płacimy więcej. Uważa, że bardzo dobrze, iż mamy zjazdy i dyskusję, bo na tym polega demokracja. Niech będzie szczera i otwarta, bo kiedy nie ma dyskusji to wszystko staje się fikcyjne i fasadowe. Stwierdził, że niestety tego doświadczamy w Sejmie, co urąga pracy legislacyjnej. Podkreślił, że jak ważna jest dyskusja i wsłuchiwanie się nawet w gorzkie słowa, bo w innym przypadku będzie to fasadowa demokracja. Życzy żeby Związek dobrze funkcjonował.  Ogrody działkowe to nie tylko największa organizacja w Polsce to jeszcze prawdziwa organizacja demokratyczna, która uczy demokracji i szacunku dla sąsiada. Polega to na współpracy, bo macie wspólną wodę, energię i musicie razem gospodarować. Interesy wszystkich trzeba pogodzić. Życzy cierpliwości, gdyż praca z ludźmi wymaga przede wszystkim cierpliwości i życzliwości dla drugiego człowieka. Trzeba wiedzieć, że inni mogą chcieć inaczej sobie urządzać świat. Trzeba szanować wolność i indywidualność. Gratuluje cierpliwości i zaangażowania w pracy społecznej. Podkreślił, że dzięki organizacjom pozarządowym nasze społeczeństwo jest coraz silniejsze. Zadeklarował chęć współpracy tak jak w minionej kadencji i w przyszłej, jeżeli zostanie ponownie wybrany na Posła RP. Podziękował za dotychczasową współpracę. Podkreślił, że cieszy się, iż w ubiegłej kadencji udało się uchwalić ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Szacunek dla całego Okręgu i podziękowania wyraził wręczając wiązankę kwiatów Pani Elżbiecie Dziedzic.

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Pani Barbarze Korolczuk Skarbnik Krajowej Rady PZD, która podziękowała, że może uczestniczyć w tak ważnym dniu, w którym będą wybierane osoby zarządzające okręgiem. Przekazała pozdrowienia od Krajowej Rady a także osobiste od Prezesa Eugeniusza Kondrackiego. Stwierdziła, iż cieszy się, że ogrody się rozwijają i rozkwitają. Pochwaliła Okręg za dobrą współpracę z władzami samorządowymi, o czym świadczy przyjęcie zaproszenia na Zjazd i uczestnictwo. Nie we wszystkich okręgach tak jest. To dzięki pracy OZ i biura okręgu są dzisiaj i zabrali głos samorządowcy zapewniając o dalszej dobrej współpracy. Podkreśliła, że ogrody mogą ubiegać się o dotację w samorządach, co też ma miejsce w tym okręgu. Pani Barbara Korolczuk podkreśliła, że reprezentuje szczebel Krajowy i zgodziła się z twierdzeniami Pana Wojciecha Seredyńskiego, że jest to ciężka praca. Krajowa Rada tworzy przepisy prawa, które przenoszone są do ogrodów. Stwierdziła, że zgadza się, iż w ogrodach jest biurokracja, bo sama jest prezesem ogrodu. Jednak, aby należycie dbać o interesy PZD i działkowców muszą zostać spełnione wymogi formalne określone przepisami prawa, co później pozwala na odpowiednie przeprowadzenie np. likwidacji czy spraw sądowych. Podkreśliła, że Krajowa Rada czuwa nad przygotowywanymi zmianami legislacyjnym i zabiegając, aby były one korzystne dla PZD i działkowców. Jako przykład podała zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazała również, że KR pracuje nad informatyzacją PZD, tak, aby wszystkim działkowcom zapewnić pełną wiedzę na temat praw i obowiązków członka PZD i działkowca. Na zakończenie pożyczyła wszystkim trafnych wyborów.

Po wystąpieniu zacnych gości w imieniu delegatów Pani Krystyna Gudwiłowicz wręczyła na ręce Pani Elżbiety Dziedzic i Pana Antoniego Molki chleb dożynkowy. Pani Elżbieta Dziedzic dziękując za ludzki gest powiedziała, że chleb jest duży i ciężki, starczy dla wszystkich – tylko nauczmy się nim dzielić sprawiedliwie, dziękując delegacji gospodarze Zjazdu życzyli wszystkiego najlepszego uczestnikom Zjazdu.

Zgodnie z porządkiem obrad referat Sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes Okręgu Pan Antoni Molka, który podsumował minioną kadencję proponując kierunki działania na najbliższe 4 lata.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawiła Wiceprzewodnicząca Pani Anna Jaworska składając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie. Następnie przystąpiono do dyskusji, w której zabrało głos 8 delegatów. Problemy poruszone to sprawy jak: szkolenie nowych działkowców a brak ich uczestnictwa to problemy z wyegzekwowaniem przestrzegania Regulaminu ROD. Stąd ukłon do KR PZD, aby rozwiązać tę kwestię poprzez zapis w uchwale obowiązku uczestnictwa w szkoleniach. Podkreślono, że w ROD dużą rolę w szerzeniu oświaty ogrodniczej ma SSI, dlatego poszukiwać osoby z pasją i wykształceniem. Istotne znaczenie ma współpraca zarządów ROD i biurem Okręgu, które w większości dyskutantów służy daleko idącą pomocą w zakresie merytorycznym a spraw w ROD jest mnóstwo, szczególnie w dużych ogrodach a w mniejszych jest mniej środków finansowych. Z satysfakcją należy odbierać, że coraz więcej młodych ludzi otrzymuje działki na potrzeby rekreacji całej rodziny. Coraz lepiej układa się współpraca z mediami lokalnymi i wojewódzkimi, czego potwierdzeniem są artykuły poświęcone ogrodom i wywiadom z działkowcami oraz działaczami w terenie Zaapelowano, aby wybrani członkowie organów statutowych na szczeblu wykazali się dużą aktywnością w terenie a nie scedowywać działania na biuro okręgu. Postulowano, aby wybierane osoby nie tworzyły wyłącznie struktur, bo od każdego wybranego do organów wymagajmy rzetelnej działalności a potencjał ludzki jest duży, lecz nie umiemy ich sił wykorzystać, jako największa organizacja w kraju. Dla nas działaczy najważniejszym musi być działkowiec, dlatego nasze prawo związkowe i powszechnie obowiązujące musi być stabilne, nie zmieniajmy często statutu PZD i Regulaminu ROD – to postulat. Wskazano, że namacalną więzią między okręgiem a ustępującymi władzami organów ROD to nadawanie wyróżnień dyplomów i drobnych gadżetów. Podkreślono, że konkursy prowadzone przez okręg wyzwalają inicjatywy samych działkowców, zaproponowano, aby były odrębne kryteria dla działek standardowych i rekreacyjnych i uhonorowanie najlepszego gospodarza w okręgu w ramach konkursu. Ważnym czynnikiem współpracy mają pozytywne relacje pomiędzy organami Związku na każdym szczeblu szanując kompetencje. Dla realizacji przedsięwzięć w ROD to jasne kryteria przydziału dotacji przez okręg i warto do tej kwestii powrócić przez nowo wybrany Okręgowy Zarząd.

Zjazd wybrał 27 – osobową Okręgową Radę i 7 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 11 delegatów na XIV Krajowy Zjazd reprezentujących ogrody z 10 powiatów, na których działa Okręg. Zjazd podjął jednogłośnie uchwały przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków w tym: zatwierdzenie sprawozdań za minioną kadencję Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej – udzielono absolutorium. 

Przyjęto 3 Stanowiska w sprawie: wyborów parlamentarnych w 2019 r., dalszego rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz w najistotniejszych sprawach dla działkowców, ogrodów i Związku w nowej kadencji 2019-2022. Okręgowa Rada powierzyła ponownie funkcję Prezesa Okręgu Panu Antoniemu Molce a nowym Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Pan Edward Biegun.

Na zakończenie obrad głos zabrała ponownie Pani Barbara Korolczuk Skarbnik KR. Podziękowała za cierpliwość, wytrwałość i życzliwość. Życzyła nowo wybranym członkom organów dalszych sukcesów. Nowo wybrany Prezes Okręgu podziękował wszystkim ustępującym członkom Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej a Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim za udział w Zjeździe złożył gratulacje nowo wybranym członkom OR PZD w Legnicy, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Delegatom na XIV Krajowy Zjazd PZD.

Opracowała:

inż. Elżbieta Dziedzic

Dyrektor Biura

Okręgu PZD w Legnicy

Legnica, dnia 3.10.2019 r.

Do pobrania:

stanowisko_wybory_parlam.pdf,

stanowisko_rozwj_rod.pdf,

stanowisko_najistotniejsze_spr.pdf

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław