Uroczyste Jubileuszowe VI posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy dnia 21.10.2016 r.

28 października 2016

35_lat__1_

35 – lat Polskiego Związku Działkowców obchodzono uroczyście podczas VI posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy dnia 21 października 2016 r. zgodnie z przyjętym porządkiem przez Prezydium Okręgu, który został przedstawiony w zaproszeniach wystosowanych do 80 osób w tym do gości zaproszonych.

Jak tradycja i obowiązek nakazuje otwarcie posiedzenia nastąpiło odegraniem hymnu państwowego oraz hymnu „Zielona Rzeczpospolita”. W uroczystej oprawie godnej jubileuszu uczestniczyło ponad 60 zasłużonych działaczy, którzy w minionych latach nie szczędząc sił, czasu zamiast poświęcić się rodzinie, byli obecni w tworzeniu ogrodów działkowych od podstaw.

Angażując się w działalność PZD po wejściu w życie ustawy o p. o. d z dnia 6 maja 1981 roku zapoczątkowali nową historię ogrodnictwa działkowego, którą w największym skrócie przedstawił w wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Antoni Molka witając uczestników uroczystości w tym gości, którzy swoją obecnością zaszczycili historyczne wydarzenie. Podziękował za dary z działki upiększające wystrój sali.

Szczególne podziękowanie odnosząc się z szacunkiem skierował do Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego nadmieniając, że w chwilach najtrudniejszych dla organizacji, jako charyzmatyczny przywódca wezwał do walki o ogrody wskazując działania a przy wsparciu rzeszy działkowców inicjował manifestację przed urzędami administracji państwowej i biurami poselskimi. Treść wystąpienia publikujemy w całości. (Załącznik plikowy do pobrania: scan0009.pdf)

Nie sposób pominąć, że przy wspólnych stołach zasiedli: członkowie OZ PZD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, wieloletni prezesi ogrodów oraz zacni goście w osobach: Pani Barbary Korolczuk – Skarbnik Polskiego Związki Działkowców, Pana Jarosława Rabczenko Radny Miasta Legnicy przedstawiciel posła Rzeczpospolitej Pana Roberta Kropiwnickiego, Pan Kazimierz Burtny Wicestarosta Powiatu Legnickiego, Pan Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pan Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka, Pan Jan Łucki reprezentując Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Samborskiego, Pani Anna Przegalińska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Powiatu Polkowickiego reprezentując Starostę Powiatu Polkowickiego Pana Marka Tramsia.

W dowód podziękowania, uznania i szacunku uhonorowano srebrnymi odznakami „Zasłużonego Działkowca” Prezesów ROD „Marysieńka” w Polkowicach Pana Andrzeja Brzustowicza, Pana Artura Jurczyka ROD „Storczyk” w Lubinie, Pana Mariana Perłakowskiego ROD „Kolejarz” w Głogowie, Pana Zenona Bronieckiego ROD „Pod Dębami” w Lubinie, Pana Włodzimierza Bełzowskiego ROD „Witamina” w Leśnej, którzy od 30 lat byli i są aktywni na niwie działalności ruchu ogrodnictwa działkowego. Nie zabrakło wzruszeń i pozytywnych emocji, kiedy przedstawiano kolejnych nagrodzonych.

 Prezes Związku Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki przyznał dyplomy, które zostały wręczone przez Panią Barbarę Korolczuk w asyście Prezesa Okręgu oraz Honorowego Prezesa Okręgu Pani Elżbiety Dziedzic wielce zasłużonym wśród działaczy a są to: Pan Stanisław Maroszek ROD „Wyzwolenie” w Legnicy, Pan Włodzimierz Michalkiewicz ROD „Malinka” w Zawidowie, Pani Janina Zwierzchowska ROD „Lena” w Wilkowie oraz Panu Wiesławowi Radojewskiemu ROD „Nadzieja” w Chocianowie i Panu Mirosławowi Breczko ROD „Łużyce” w Zgorzelcu.

Nie zapomniano o weteranach, wspaniałych ludziach, którym wiele zawdzięczają rodzinne ogrody działkowe. Uhonorowano 19 działaczy dyplomami Okręgowego Zarządu. Nie byli oni anonimowi na sali, ponieważ Honorowa Prezes Okręgu dokonała ich prezentacji podkreślając ich trudy i osobiste zasługi w rozwoju ogrodów działkowych. W obecności zebranych wręczono puchar wraz z tabliczką i dyplomem prezesowi ROD „Przylesie” w Kulowie za zajęcie I miejsca w Konkursie Okręgowym  „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 „ w Okręgu Legnickim otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł.

W części oficjalnej uroczystości wystąpili goście i działacze, którzy podkreślali, że dokonania z przeszłości służą dziś i zapewne będą przydatne w przyszłości a to, co osiągnęliśmy to jest przede wszystkim przykładem aktywności wynikającej z pasji i tradycji. Wiele słów ciepłych kierowano do Prezesa Związku, Honorowej Prezes Okręgu, potwierdzając znaczenie ogrodów w Polsce, Okręgu Legnickim i społeczności lokalnej a wyrażone w listach, których treść zamieszczamy.

Scan0081 Scan0082Scan0083Scan0084Scan0085

IMG_20161026_115821__Kopiowanie_

Miło było usłyszeć okazjonalne wystąpienie Pani Barbary Korolczuk Skarbnika PZD, która na wstępie przekazała od Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego serdeczne życzenia i pozdrowienia oraz podziękowania skierowane do działkowców, działaczy za osiągnięte efekty i wieloletnią pracę na rzecz organizacji. Podkreśliła, że atmosfera na sali potwierdza integrację i wspaniałe relacje między aktywem z ROD a Okręgowym Zarządem a to wymagało lata pracy by zdobyć zaufanie i szacunek. Jesteście Państwo jedną wielką rodziną, serdecznie gratuluję.

Ciepłe słowa skierowała do Honorowej Prezes Okręgu zwracając się, „że jest to również Twoja Elu zasługa, masz ode mnie wielką „laurkę”, bo widać i słychać jak jest oceniona ponad 40-letnia Twoja praca i działalność”. Prezesowi Okręgu Panu Antoniemu Molce, wszystkim działaczom, działkowcom oraz pracownikom biura życzyła dalszych osiągnięć, sukcesów oraz kontynuację i wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra działkowców i Związku. Wystąpienie przyjęto gromkimi brawami.

Na twarzach wszystkich uczestników był uśmiech, przyjazne spojrzenia. Wzniesiono symboliczną lampkę szampana, zabrzmiało na sali sto lat, co jest dowodem wzajemnej życzliwości i szacunku.

Prezes Okręgu poprosił Honorową Prezes Panią Elżbietę Dziedzic, która zwróciła się do uczestników o chwilę uwagi przedstawiając D e k l a r a c j ę w najistotniejszych sprawach dla działkowców, ogrodów i Związku VI uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z okazji 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców w dniu 21 października 2016 r., która była w ciszy i z uwagą wysłuchana oraz przyjęta przez aklamację. D e k l a r a c j a

w najistotniejszych sprawach dla działkowców, ogrodów i Związku

VI uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

z okazji 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców

w dniu 21 października 2016 r.

Mając na względzie potrzebę istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz interesy działkowych rodzin, korzystając z ponad stuletnich doświadczeń, tradycji, osiągnięć, które były z udziałem powołanego w 1981 r. Polskiego Związku Działkowców i jego statutowych organów, uchwala się, co następuje:

1. Samodzielna, samorządna i własna organizacja działkowców, jaką jest PZD odpowiada potrzebom ogrodów i działkowców jest nadrzędną wartością dla wszystkich jego członków a obowiązkiem wszystkich organów Związku, ofiarnie i społecznie działających jego członków jest dbać o dobre imię i istnienie największej masowej, społecznej, apolitycznej organizacji w naszym kraju oraz w Europie.

2. Podstawę prawną istnienia, działania i rozwoju ROD w naszym kraju dała ustawa z dnia 6 maja 1981 r. jej nowelizacja oraz kolejne ustawy i ich zmiany, które zabezpieczyły prawa działkowców, prawo do samostanowienia, prawo do gruntów, chroniąc w sposób skuteczny oraz wystarczający ogrody przed nieuzasadnioną likwidacją. Dlatego musimy strzec oraz troszczyć się o  nienaruszalność obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., która jest nierozerwalnie związana z istnieniem ROD i PZD.

3. W historii ruchu ogrodnictwa działkowego ogrody odegrały bardzo ważną rolę w trudnych dla Państwa i Narodu czasach a utworzone i rozwinięte na przestrzeni minionych oraz obecnych lat przez ludzi światłych, którzy potrafili docenić znaczenie działki dla rodziny a zieleń działkową dla społeczności lokalnej. Razem stanowimy Polski Związek Działkowców a punktem odniesienia było, jest i musi być w przyszłości dobro oraz służba dla działkowców. Z tego względu PZD oraz ROD zasługują na uznanie, szacunek i poszanowanie trwałości ich istnienia, jako Stowarzyszenie Ogrodowe PZD.

4. Jednym z warunków rozwoju ROD, bo stanowią one element miast to dobra współpraca z samorządami lokalnymi oraz administracją państwową. Wspólny interes jest aż nadto widoczny i oczywisty. Pomoc samorządów dla ROD traktujemy, jako normalne, potrzebne, pożyteczne działanie i powinność na rzecz swoich mieszkańców a przecież jest to korzystne współdziałanie dla obydwu stron. Wzajemne relacje niech będą zawsze nacechowane przyjaźnią, szacunkiem.

5. Polski Związek Działkowców zrzesza ludzi o różnych zapatrywaniach politycznych i światopoglądowych. Dlatego naszym celem jest szanowanie opinii i poglądów tych, którzy pomagają organizować się, świadczyć pomoc ludziom potrzebującym, stwarzając szerokie możliwości w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu działki, bo jest ona źródłem zdrowia, nadziei na lepsze jutro a rodzinne ogrody działkowe spełniają wiele pożytecznych funkcji: jak integracja rodziny, wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu pracy. Dlatego ogrody, jako urządzenia użyteczności publicznej poprzez swoją istotę służąc społeczeństwu, oczekują od władz państwowych poparcia i pomocy w wypełnianiu celów, zadań wynikających z najnowszej ustawy. Nigdy nie będzie przyzwolenia na utratę tożsamości, o co walczyły poprzednie pokolenia działkowców, a my jesteśmy ich spadkobiercami utrzymując w należytej kulturze tysiące hektarów polskiej ziemi, wzbogacając krajobraz i otoczenie człowieka.

6. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby szanowały i tworzyły takie mechanizmy prawne, które zapewnią pomoc dla rodzinnych ogrodów działkowych i stabilność w działalności Polskiego Związku Działkowców. Trudne doświadczenia Związku, szczególnie w ostatnich latach skłaniają do refleksji, by obecne i przyszłe pokolenie działkowców nie były przedmiotem eksperymentów i zatrważających zachowań politycznych.

7. Przyjmując dzisiejszą deklarację, która jest wynikiem naszych, doświadczeń, wzmagań i bogatej historii w rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszej Ojczyźnie, traktujemy jej treść, jako posłanie do działkowców, ich rodzin i wielotysięcznych przyjaciół. Razem, pomagając sobie szanując wspólny dorobek, zawsze przetrwamy!

N i e c h   ż y j e   n a m  d z i a ł k o w y   s t a n !!!

Uczestnicy

VI uroczystego posiedzenia

Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Legnica, dnia 21 października 2016 r.  I tak się zakończyła część oficjalna.

Umileniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, któremu towarzyszyły owacje. Wiele godzin wszyscy spędzili przy wspólnym stole i zabawie.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe kubki z napisem 35- lat PZD a zacni goście zaproszeni również wraz z kalendarzem na 2017 rok, wydawnictwem PZD egzemplarze gazety Zielona Rzeczpospolita i dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią współpracę oraz przyjętą Deklaracją, w której zawarta jest dotychczasowa ocena i wzajemne współdziałanie na najbliższe lata z samorządami.

Jak przeżywaliśmy, jak prezentowaliśmy się i jakie nam wspomnienia pozostaną z uroczystości - zapraszamy do galerii zdjęć.

Opracowała Elżbieta Dziedzic Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław