Zebrania OZ PZD

2017

Informacja z VII Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy odbytego w dniu 14 marca 2017 r.

1. Na 26 członków zarządu w zebraniu uczestniczyło 21 osób, tj. 80,76%, nieobecnych usprawiedliwionych 3 członków.

2. Osoby zaproszone, uczestniczące w zebraniu:

- Pani Anna Jaworska – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

- Pani Barbara Korolczuk – Skarbnik Polskiego Związku Działkowców.

3. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3. Powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Omówienie sprawozdania merytorycznego okręgu za 2016r.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego okręgu za 2016r.

7. Przedstawienie protokołów z kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań.

8. Plan pracy okręgu na 2017r.

9. Projekty preliminarzy dotyczące funduszy na 2017r.

10. Opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie preliminarzy.

11. Wdrożenie „Programu Działania” zatwierdzonego przez Prezydium.

12. Powołanie stałej komisji problemowej ds. przeglądów ROD i działek – prezentacja członków komisji.

13. Stanowisko w sprawie emisji reportażu z dnia 14 lutego 2017r. w TVP 2 pt. „Działkowa wojna”.

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwał i stanowisk.

16. Zakończenie obrad.

4. Podjęta uchwała:

1. Uchwała Nr 1/VII/2017 OZ PZD w Legnicy z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności w 2016r.

2. Uchwała Nr 2/VII/2017 OZ PZD w Legnicy z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZ PZD w Legnicy za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

3. Uchwała Nr 3/VII/2017 OZ PZD w Legnicy z dnia 14 marca 2017r. w sprawie planu pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2017r.

4. Uchwała Nr 4/VII/2017 OZ PZD w Legnicy z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego, preliminarza Funduszu Rozwoju ROD i preliminarza Funduszu Oświatowego na 2017r.

5. Uchwała Nr 5/VII/2017 OZ PZD w Legnicy z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania stałej komisji problemowej ds. przeglądów ROD i działek

5. Przyjęto Stanowisko – OZ PZD w Legnicy przyjął Stanowisko w sprawie emisji w dniu 14 lutego 2017r. w TVP 2 w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów pt. Działkowa wojna”.

Uchwały i stanowisko przyjęte zostały jednogłośnie.

 

DYREKTOR BIURA

OZ PZD  w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Legnica, dnia 14 marca 2017r.


Załączniki plikowe do pobrania:

uchwaa_117_oz_zatwierdzenie_sprawozdania.doc

uchwaa_oz_powoanie_komisji_problem_2017.doc2016

Uroczyste Jubileuszowe VI posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy dnia 21.10.2016 r.


Jak przeżywaliśmy, jak prezentowaliśmy się i jakie nam wspomnienia pozostaną z uroczystości - zapraszamy do zapoznania się z informacją z jubileuszu oraz galerią zdjęć.

 Pełna relacja z uroczystości wraz z galerią zdjęć do pobrania - KLIK 

Informacja z V Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 5 października 2016 r.odbyło się V Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. 

W porządku obrad V zebrania znalazły się min.:  ocena i wyniki "Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek", informacja w zakresie udzielonych dotacji dla ROD, Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 9 września 2016 r. w sprawie oceny prawnej zastrzeżeń do statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 35-lecie Polskiego Związku Działkowców.

W dyskusji poruszono sprawy dot. przeprowadzonych przeglądów jak również odbytych uroczystości z okazji jubileuszy ROD, 35-lecia PZD oraz odniesiono się do przedstawionego Stanowiska Prezydium KR PZD w sprawie zastrzeżeń do statutu zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.

Jednak jednym z głównych tematów V zebrania OZ PZD były  niżej wymienione uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie:

1) Uchwała Nr 1/V/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie "Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku" -

Załączniki plikowe do pobrania:

uchwaa_nr_15.pdf

opracowanie_graficzne_cao.doc

Relaks_Polkowice_drogiRelaks_Polkowice_zbiorniki_wodneZorza_Ziemnice_bramy

2) Uchwała Nr 2/V/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie 35 - lecia Polskiego Związku Działkowców

oraz przyjęcie jednogłośnie Stanowiska w sprawie zastrzeżeń do statutu PZD zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 19 sierpnia 2016 r., które załączamy poniżej.

Scan0072__2_

Scan0073__2_

Miłym akcentem po przyjęciu Uchwały Jubileuszowej Nr 2/V/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie 35-lecia PZD było wręczenie zasłużonym działaczom dyplomów okolicznościowych wraz z upominkami.

Scan0070__2_

Scan0071__2_

Po wyczerpaniu tematów Prezes OZ podziękował wszystkim za udział i dyskusję oraz ogłosił zakończenie obrad V Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. 

inż. Elżbieta Dziedzic 

Informacja z III Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 10 marca 2016 r. odbyło się III Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. W Zebraniu uczestniczyła Pani Marianna Kozikowska - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W porządku obrad III zebrania znalazły się min.:  informacja na temat likwidacji części ROD w 2015 r., protokół Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego, opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat preliminarza, Stan Organizacyjny ROD na dzień 31.12.2015 r., informacja na temat zamieszkiwania i zameldowania w ROD.

W dyskusji poruszono sprawy dot. zamieszkiwania i zameldowania w ROD, budownictwa ponadnormatywnego w ROD, działek niezagospodarowanych i wolnych terenów w ROD oraz odniesiono się do przedstawionego List otwartego Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.

Jednak jednym z głównych tematów III zebrania OZ PZD było uchwalenie Regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy - Uchwała Nr 1/III/2016, która została przyjęta jednogłośnie jak również jednogłośnie przyjęto niżej wymienione uchwały:

- Uchwała Nr 2/III/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności         Okręgowego Zarządu w 2015 r. 

- Uchwała Nr 3/III/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania     finansowego za 2015 r.

- Uchwała Nr 4/III/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie uchwalenia planu pracy na 2016 r.

- Uchwała Nr 5/III/2016 OZ PZD w Legnicy w sprawie uchwalenia preliminarza na 2016 r.

Ponadto zostało wypracowane i przyjęte jednogłośnie Stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich  do Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, które załączamy poniżej.

Po wyczerpaniu tematów Prezes OZ podziękował wszystkim za udział i dyskusję oraz ogłosił zakończenie obrad III Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Rzecznik Praw  Obywatelskich

Pan dr Adam Bodnar

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w rodzinnych ogrodach działkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi być, jak żona Cezara a mianowicie: poza wszelkimi podejrzeniami. Niestety, swoimi sformułowaniami oraz poglądami zawartymi w korespondencji skierowanej do Ministrów resortowych wykazał się subiektywizmem, a co najistotniejsze brakiem znajomości naszej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezentowana opinia w zakresie naruszenia obowiązujących praw przez nieodpowiedzialnych użytkowników działek świadczy, że powszechnie obowiązujące przepisy, które egzekwuje Związek według Rzecznika nie mają żadnego znaczenia, a co gorsze, nakłania do ich łamania, pozwalają na lekceważenie obowiązków przez działkowców, którzy w sposób ewidentny, rażący i bezprawnie działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym traktują jak własny folwark wyznając zasadę: "co mi zrobisz, gdy mnie złapiesz".

Panie Rzeczniku

Zamiast wspierać nas, wskazać skuteczne rozwiązanie, by problem budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach przestał istnieć - stał się Pan obrońcą tych, którzy rozpoczęli kampanię przeciwko naszemu stowarzyszeniu.

Panie Rzeczniku

Jakie względy i przesłanki kierują Panem, by atakować tych działkowców oraz Polski Związek Działkowców za to, że przestrzegają obowiązujące prawo, korzystają z terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, chcą w ciszy i spokoju odpoczywać.

Proszę wybaczyć za słowa: tam gdzie diabeł nie mógł zamieszać wzniecając nowe ogniska zapalne w naszej organizacji tam posłał Rzecznika. Każde zdanie pojedyncze i złożone w wystąpieniu Pana obraża społeczność działkową, która wyraża sprzeciw budowie domów, w których bezprawnie zamieszkują pseudo-działkowcy prowadząc również nielegalną działalność gospodarczą,  kosztem pozostałych działkowców w sposób nieuczciwy stają się bogatsi, czerpią korzyści z uprawiania tego nielegalnego procederu.

Naszym zdaniem Pan dziś i w przyszłości będzie ponosił moralną  oraz w świetle prawa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków ustawowych przez tych, którzy poczuli się bezkarnie. Sprzeciwiamy się Pańskim wywodom, a mianowicie, że grupa cwaniaków jest przez struktury PZD prześladowana i nękana.

To kolejny zarzut pod Pana adresem. Jako organ konstytucyjny, obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest wsparcie działań organów statutowych PZD, które przeciwstawiają się i zwalczają niepożądane zjawiska: jak wznoszenie budowli mieszkalnych nie przypominających w niczym altany działkowe, osiedlanie się na działkach jak na prywatnej posesji. W naszej ocenie bagatelizuje Pan problem, który może narastać za przyzwoleniem nieprzemyślanych Pańskich argumentów

Należy zadać pytanie, dlaczego opowiada się Pan i zachęca łamiących normy prawne do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której inicjatorem byli działkowcy a podpisy pod jej projektem obywatelskim składali również obywatele RP.

Pana wiedza na temat ogrodnictwa działkowego i awersja do działkowców jest powieleniem działań byłej Rzecznik Praw Obywatelskich, która jako prawnik spoglądając na ogrody i nie szanując naszej działalności na rzecz społeczeństwa polskiego zawsze miała zasłonięte oczy, jak Temida.

Pan publicznie demonstruje awersję do miliona działkowców i ich rodzin szanujących prawo.

My mówimy, że nie będzie przyzwolenia na niszczenie ogrodów i rozwiązanie o tradycjach ponad stuletniej o dużym historycznym dorobku organizacji.

Szanowny Panie Rzeczniku

Proszę nie iść tą drogą.

Razem działkowcy kolejny raz obronią się, co niejednokrotnie udowodnili a Pan nie wyciągając wniosków ze swoich poczynań oraz nie weryfikując poglądów może wyprowadzić działkowców na ulicę, bo mają dość ataków. Czy o to chodzi?

Pana interpretacja przepisów prawa w zakresie ogrodnictwa działkowego jest smutną twórczością. Prawo traktuje Pan wybiórczo, opowiadając się po stronie tzw. "biednych i uciskanych" przez organy PZD. Nic dodać nic ująć. Dlaczego Pan ich wspiera?

Czy mało jest w Polsce problemów, którymi powinien zając się Rzecznik Praw Obywatelskich? Na refleksję oraz przyznanie się do błędów jest zawsze czas.

Te słowa kierujemy do Pana w imieniu działkowców okręgu legnickiego.

Uczestnicy

III Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Stanowisko otrzymuje:

1.   Pani Beata Szydło - Premier Rządu RP.

2.   Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

3.   Pan Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa.


Legnica, dnia 10 marca 2016 r. Jednocześnie zwracamy się  do społeczności działkowej, sympatyków ogrodnictwa działkowego  o wystosowanie  listów i petycji. Prosimy wspierajcie Państwo działania struktur stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców oraz działkowców, którzy nie godzą się z argumentami Rzecznika Praw Obywatelskich.
2015

Informacja z II Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Dnia 28 października 2015 r. odbyło się II Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Frekwencja wyniosła 85 %. W Zebraniu udział wzięli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i gość zaproszony Pani mgr Barbara Korolczuk - Skarbnik Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

Jednym z głównych tematów było uchwalenie Regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, który został przyjęty jednogłośnie, a który wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Krajową Radę PZD.

Jednocześnie dokonano zmian w składach osobowych Prezydium i Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. Jednogłośnie wybrano na funkcję Wiceprezesa Pana Józefa Jankowicza - członka Prezydium OZ PZD w Legnicy. Do składu Prezydium OZ PZD powołano Panią Krystynę Gudwiłowicz - Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wieżowiec" w Lubinie i uzupełniono skład OZ PZD powołując Pana Wojciecha Seredyńskiego w miejsce dotychczasowego członka OZ PZD Pana Józefa Jankowskiego, który złożył rezygnację.

W dyskusji podnoszono min. tematykę jak:

- pomoc finansowa ogrodom w tym podjecie działań w zakresie środków unijnych oraz innych funduszy,

- szkolenia dla członków zarządów ROD uwzględniając również kwestie środków, przepisy ustawy o ROD

- prawo nabycia działki, wygaśnięcie prawa.

Reasumując zadania i obowiązki w tym zakresie zarządów ROD były już omawiane a wynikające z obowiązującego statutu PZD.

Ponadto zostały przyjęte jednogłośnie następujące Stanowiska:

- STANOWISKO Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD,

- STANOWISKO Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych dla ROD,

które będą przekazane dla wszystkich Zarządów ROD w Okręgu oraz omówione na naradach wg. przyjętego harmonogramu narad.

Po wyczerpaniu tematów Prezes OZ podziękował wszystkim za udział i dyskusję ogłosił zakończenie obrad II Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.
Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław