II Kongres PZD

Plakat_II_Kongresu_PZD

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, obradująca w Warszawie na nadzwyczajnym XXII posiedzeniu w dniu 14 lipca 2011 r. dokonała oceny sytuacji działkowców, ogrodów, Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych biorąc pod uwagę przede wszystkim:

  • zaskarżenie ustawy ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego,
  • stanowisko Marszałka Sejmu w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD przekazane do Trybunału Konstytucyjnego,
  • stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego,
  • reprezentację Sejmu przed Trybunałem w sprawie ustawy o ROD,
  • zakończenie procesu przygotowawczego do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny sprawy ustawy o ROD,
  • termin wyborów parlamentarnych,
  • działania wokół ogrodów i Związku – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolę NIK, działa nadzoru budowlanego, wystąpienie Ministra Infrastruktury.

     Krajowa Rada uznała za konieczne, aby w tych sprawach wypowiedziała się jak najszersza reprezentacja polskich działkowców i głos działkowców dotarł do ludzi, którzy teraz i w przyszłości będą decydować o losach miliona polskich rodzin. Postanowiono zwołać II KONGRES Polskiego Związku Działkowców w dniu 22 września 2011 r.

Więcej o II Kongresie PZDhttp://www.kongrespzd.pl/

Wyjazd na II Kongres PZD z OZ w Legnicy

Konferencja prasowa Prezesa PZD w trakcie II Kongresu PZD

Konferencja prasowa z udziałem Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, Premiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz prezesa SLD Grzegorza Napieralskiego.

NA KONGRESIE

II_kongres_PZD

W kongresie uczestniczyła 130 osobowa delegacja Okręgu Legnickiego.

Wystąpienie Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy - Antoniego Molki (złożone do protokółu II Kongresu PZD)

Przedstawicielem Okręgu Legnickiego w Komisji Stanowisk i Wniosków był członek Krajowej Rady PZD - Jerzy Anulewicz.

Dokumenty II Kongresu PZD: http://www.kongrespzd.pl/?id_podkat=67

DRZEWKO KONGRESOWE

Tradycją Kongresu jest przekazanie „Drzewka Kongresowego".Jest to platan klonolistny  „Alphen’s globe”. Tym razem na prośbę Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy Pana Antoniego Molki, za akceptacją uczestników II Kongresu PZD z Okręgu Legnickiego, drzewko za pośrednictwem Rodzinnego Ogrodu Działkowenickigo "Marzenie" w Bogatyni przekazane zostało na ręce Burmistrza Bogatyni - Andrzeja Grzmielewicza jako symboliczne podziękowanie za współpracę, za pomoc oraz wspieranie bogatyńskich działkowców.

Uroczyste zasadzenie drzewka odbyło się 4 października w parku im. C.A. Preibischa w Bogatyni w obecności Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy - Antoniego Molki oraz wszystkich prezesów bogatyńskich rodzinnych ogrodów działkowych i przedstawicieli władz samorządowych, jako symbol obchodów 30-Lecia Polskiego Związku Działkowców

Zobacz relację video z momentu zasadzenia "Drzewka Kongresowego"

PO II KONGRESIE PZD

Stanowisko

Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 14 października 2011 r. 
w sprawie oceny II Kongresu PZD

Krajowa Rada PZD, Krajowa Komisja Rewizyjna PZD oraz Krajowa Komisja Rozjemcza PZD, obradujące na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r., stwierdzają, iż przebieg II Kongresu PZD, treść dokumentów przyjętych w jego trakcie oraz skutek, w postaci promocji idei i pozytywnego wizerunku ruchu ogrodnictwa działkowego zorganizowanego w Polskim Związku Działkowców, w pełni uzasadniają stwierdzenie, iż decyzja o jego zwołaniu była słuszna, a sam Kongres, spełnił stawiane przed nim zadania.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 145 Statutu PZD, Kongres PZD jest zwoływany dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jak wskazał I Kongres PZD z 2009r., formuła ta doskonale służy zaprezentowaniu poglądów i oczekiwań działkowców oraz przekonaniu do nich szerokich grup społecznych, w tym środowisk parlamentarnych.

Wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, niewątpliwie uzasadniały stwierdzenie, iż - tak jak w 2009 r. - zaistniała potrzeba podjęcia wszelkich środków służących obronie interesów działkowców i ogrodów. Wskazać tu należy zwłaszcza na: stopniowe ograniczanie w ostatnich latach ustawowej ochrony ogrodów przed likwidacją, zmanipulowany raport NIK bezpodstawnie szkalujący wizerunek całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, czy wreszcie próbę uchylenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedź radykalnych i niekorzystnych dla działkowców i ogrodów zmian w prawie zawartą w stanowisku Marszałka Sejmu przesłanym do Trybunału. Dlatego, w powszechnym wśród działkowców odczuciu, okoliczności te jednoznacznie wskazywały na konieczność podjęcia działań adekwatnych do wyzwań, przed jakimi stanął ich ruch.

Zmasowane protesty płynące z ogrodów sprawiły, iż sprawa poszanowania praw zagwarantowanych ustawą o ROD stała się znana dla większości parlamentarzystów w Polsce. Jednak pomimo olbrzymiej skali tej formy wyrażania poglądów przez działkowców, w której udział wzięło kilkaset tysięcy członków PZD, wysiłek ten nie przyniósł satysfakcjonującego rezultatu. Najlepszym dowodem na to był fakt, iż kwestia ochrony istnienia ogrodów i zabezpieczenia praw działkowców nie znalazła się pierwotnie w programie wyborczym żadnej z partii startujących w wyborach parlamentarnych. Z tego też względu KR PZD, mając w pamięci sukces, jakim był I Kongres PZD, uznała za konieczne sięgnięcie po raz kolejny po ten środek promocji poglądów polskich działkowców. Podstawowym celem Kongresu było zaprezentowanie stanowiska polskich działkowców na próbę podważenia ustawy o ROD. Posłużyć on miał także zaistnieniu tematu ogrodów działkowych w wyborach parlamentarnych i doprowadzeniu do przedstawienia działkowcom przez ugrupowania polityczne ich poglądów na temat istnienia ogrodów, pozycji prawnej działkowców oraz ich samorządu, a w szczególności zachowania ustawy o ROD w niezmienionym kształcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż II Kongres PZD spełnił stawiane przed nim zadania. Skala zainteresowania tym wydarzeniem oraz nagłośnienie oczekiwań działkowców przez ogólnopolskie media elektroniczne, potwierdzają słuszność decyzji o zwołaniu Kongresu. Publiczna manifestacja głębokiej integracji środowiska działkowców oraz jednomyślność w poglądach na temat konieczności obrony ustawy o ROD i ogólnopolskiego samorządu, czyli PZD, dały jasny komunikat, co do oczekiwań płynących z ogrodów. Znamienne były komentarze w mediach. Dużo bardziej wyważone i dostrzegające racje działkowców i ich Związku, jak również unikające stereotypowych ocen, którymi niejednokrotnie posługiwano się dotychczas.

Jednak z punktu widzenia podstawowego celu Kongresu, tj. zabezpieczenia praw użytkowników działek, ochrony ogrodów oraz zachowania ogólnopolskiej organizacji działkowców, najważniejsze były deklaracje złożone podczas Kongresu przez przedstawicieli ugrupowań politycznych oraz oficjalne dokumenty programowe niektórych partii przekazane do PZD. Uznanie dla ustawy oraz poparcie dla działkowców i ich Związku, wyrażone z trybuny kongresowej i w przesłanych dokumentach, dają podstawę do przyjęcia, iż w Sejmie, wyłonionym po wyborach 2011 r., działkowcy znajdą posłów, którzy skutecznie wesprą ich postulaty.

Odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej sytuacji ogrodów oraz uzyskanie poparcia dla sprawy działkowców w przyszłym Sejmie, nie były jednymi problemami, którym poświęcono obrady. Najszersze gremium przedstawicieli ogrodów działkowych w historii naszego ruchu, jakim był II Kongres PZD, w oficjalnych dokumentach odniosło się również do spraw o charakterze ponadczasowym. Były to m.in.: przyszłość ogrodów działkowych w Polsce i Europie; znaczenie i rola ogólnopolskiego samorządu działkowców; integracja środowiska działkowców na szczeblu krajowym i europejskim; znaczenie partnerskich relacji z samorządami lokalnymi oraz konieczność poszanowania podmiotowości samorządu działkowców przez władze państwowe. Tezy i kierunki działania wskazane w stanowiskach II Kongresu PZD, powinny znaleźć odzwierciedlenie w funkcjonowaniu wszystkich ogniw Związku. W tym celu konieczne jest rozpropagowanie i wdrożenie zawartych w nich wytycznych w dalszej działalności jednostek wszystkich szczebli naszej organizacji. Pozwoli to, na jeszcze pełniejsze wykorzystanie sukcesu, jakim był II Kongres PZD, która to ocena znajduje potwierdzenie w listach i wystąpieniach kierowanych do KR PZD, zarówno ze strony uczestników Kongresu, jak i jego gości. Przyczyni się to również do dalszego promowania dorobku II Kongresu PZD w środowisku działkowców, jak i na zewnątrz -zwłaszcza wśród polityków, samorządowców i organizacji pozarządowych.

Zdaniem Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Rozjemczej PZD dla pełnej realizacji celów II Kongresu PZD, równie ważne - jak jego przebieg - będzie bowiem wykorzystanie tego wydarzenia oraz jego dorobku do dalszego umacniania pozytywnego wizerunku ogrodów, działkowców i Związku w społeczeństwie.

                              Przewodnicząca                     Przewodnicząca                     Prezes

    KK Rewizyjnej PZD               KK Rozjemczej PZD                    PZD

                                  Maria Fojt                          Olga Ochrymiuk             Eugeniusz Kondracki

Biuletyn II Kongresu PZD

22 września 2011 roku w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców .Przedstawione w trakcie obrad tezy posłużyły do wypracowania licznych dokumentów, które zostały opublikowane w „Biuletynie Kongresowym”.

Poza dokumentami kongresowymi w „Biuletynie” zamieszczono również informacje na temat przyczyn zwołania Kongresu, referat Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, wystąpienia uczestników i gości Kongresu a także głosy złożone do protokołu. Przypominamy, że wśród mówców, poza członkami Związku reprezentującymi ogrody z całej Polski, byli m.in.: minister Olgierd Dziekoński reprezentujący Prezydenta RP, Wicepremier Waldemar Pawlak a także reprezentanci najważniejszych partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. W „Biuletynie” znalazły się także wystąpienia gości z zagranicy: Przewodniczącego Zarządu Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu - Wilhelma Wohatschka (Austria) oraz przedstawicieli narodowych związków działkowców m.in.: z Anglii, Niemiec i Słowacji. W publikacji zamieszczono również bogatą galerię zdjęć doskonale obrazujących skalę i podniosły charakter wydarzenia.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców informuje, że w ramach promocji dorobku II Kongresu PZD został on wysłany do wszystkich ogrodów oraz uczestników Kongresu, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, m in.: Prezydenta RP i Premiera Rządu, posłów VII kadencji a także marszałków województw.

 Stanowisko OZ PZD w Legnicy z dnia 23.11.2011

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie II Kongresu PZD odbytego 22 września 2011 r.

II Kongres Polskiego Związku Działkowców jako wydarzenie na skalę ogólnopolską przeszedł do historii naszego ruchu. Natomiast treści zawarte w uchwalonych na Kongresie dokumentach wyznaczają dalsze kierunki działania dla wszystkich, którym los organizacji a przede wszystkim przyszłość obecnych członków PZD i ich rodzin oraz tych, którzy będą naszymi następcami nie jest obojętna. Z determinacją oraz nieustępliwie musimy bronić prawo do istnienia organizacji, przeciwstawiając się nieodpowiedzialnym i krótkowzrocznym działaniom oraz powielonym z przeszłości przez nowych posłów, polityków i najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Niech dowodem naszych niezmiennych przekonań i argumentów będzie konsekwencja i kontynuacja działań.

Należy ze stanowczością podkreślić, że II Kongres udowodnił, naszą społeczną solidarność. Wystąpienie okolicznościowe wygłoszone przez Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego otwierającego II Kongres zawierało jakże ważne, dodające wiary i ducha słowa wyrażając podziękowania, że jesteśmy razem i stanowimy jedność. Mądrość oraz szacunek dla własnych dokonań, niech będzie mobilizacją i wezwaniem w odpieraniu ewentualnych nowych ataków, przeciwstawianie się fałszywym ocenom kierowanym pod naszym adresem. Chciałoby się rzec, że ciąg dalszy już nie nastąpi, że rządzący wyciągnęli właściwe wnioski z wystąpień uczestników i zawarte w stanowiskach II Kongresu, że wypowiadane słowa z trybuny przez gości Kongresu były nie tylko obietnicami ale dotarły do „adwersarzy”. Tak sformułowane wnioski wyprowadzamy z przebiegu i atmosfery na II Kongresie. Dojrzałość, wiedza i znajomość sytuacji, w której znalazł się Polski Związek Działkowców, przejawiała się we wszystkich wystąpieniach dyskutantów i referatach oddanych do protokołów II Kongresu a opublikowanych w Biuletynie Kongresowym.

Ponad 100-letnia przeszłość organizacji zapisała nie jedną kartę historii a teraźniejszość, która nas otacza i w której przyszło nam działać, nakazuje doskonalić metody naszej pracy, wyznaczając nowe kierunki działalności merytorycznej, eliminując niedociągnięcia. Podstawą dla rozwoju i przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, dla spokojnej pracy połączonej z wypoczynkiem, które oczekują członkowie Polskiego Związku Działkowców od najwyższych władz państwowych za pośrednictwem struktur PZD, którym swój los powierzyli począwszy od zarządów ROD i jego organów statutowych poprzez organy na szczeblu okręgu po Krajową Radę PZD to nasza powinność i obowiązek im zagwarantować. Dlatego, członkowie sprawujący mandaty z wyboru w organach PZD muszą wykazać się nieprzerwanym działaniem w obronie obowiązującej ustawy. Droga do sukcesu jest możliwa, gdyż w naszej ocenie, słuchają nas i udzielają nam poparcia, ci którzy rozumieją od wielu lat, że rodzinne ogrody działkowe to sfera socjalna, ekonomiczna i zdrowotna. Należy z całą mocą podkreślić, że Związek w tych dziedzinach wyręcza Państwo, co było akcentowane przez wszystkich zabierających głos w dyskusji na II Kongresie. Jak pozyskać kolejnych zwolenników i obrońców ustawy – odpowiedź jest jedna: niezwłocznie należy nawiązać kontakty z samorządami lokalnymi w tym z przewodniczącymi rad z terenu działania, proponując jeden z tematów sesji poświęcony rodzinnym ogrodom działkowym – ich rola i znaczenie dla środowiska lokalnego oraz w życiu społeczno-gospodarczym. W tej sprawie rolę do spełnienia mają Kolegia Prezesów przy współpracy z członkami Okręgowego Zarządu reprezentujący rejony działania. Nie będzie truizmem przypomnieć, że Krajowa Rada PZD zwołując II Kongres PZD podjęła słuszną decyzję korzystając z uprawnień statutowych zgodnie z § 145 ust. 1 dokonując oceny sytuacji całego Związku. Wyrażonym stanowiskom na Kongresie należy nadać bieg w dosłownym tego słowa znaczeniu, po to, by zagwarantować bezpieczeństwo członkom Związku poprzez obronę nie tylko nabytych praw, ale utrzymanie w dotychczasowym kształcie ustawy o r.o.d. z 8 lipca 2005 r. Niech mottem naszego działania obecnie i na kolejne lata będzie jakże wymowne hasło II Kongresu PZD:

„DZIŚ I JUTRO RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”

Uczestnicy II zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Legnica, 23 listopada 2011 r. 

Informacja o II Kongresie PZD przekazana do Władz Samorządowych 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław