Członkostwo w PZD

logolisc

1. Jeżeli mój ROD wyodrębnił się z PZD, to czy mogę nadal pozostać członkiem PZD?

Niestety nie. § 26 pkt 4 statutu PZD wyraźnie wskazuje, że członkostwo w PZD wygasa w razie wyodrębnienia ROD, w którym członek zwyczajny posiada prawo do działki.

2. Czy w przypadku, gdy złożę oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, mogę ponownie do niego wstąpić bez żadnych ograniczeń? Czy będę musiał ponieść opłaty przy ponownym wstąpieniu do stowarzyszenia ogrodowego PZD? Jeżeli tak, to jakie?

Można ponownie wstąpić do PZD. Z tego tytułu nie ponosi się żadnych dodatkowych opłat poza wymaganą raz w roku składką członkowską. Obecnie  wynosi ona 6 zł od działki.

3. Czy stowarzyszenie ogrodowe może odmówić przyjęcia działkowca w poczet członków i czy koniecznie jest uzasadnienie przyczyn odmowy

Ustawa o ROD w art. 48 wyraźnie wskazuje, że stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet swoich członków działkowca mającego prawo do działki w ROD, jeśli odpowiada wymaganiom statutu. Jeśli więc osoba posiadająca prawo do działki w ROD, złoży oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej, zarząd ROD reprezentujący stowarzyszenie ogrodowe PZD, powinien przyjąć takiego działkowca, jeśli spełnia wymogi statutowe. Zarząd ROD ma obowiązek udzielić działkowcowi w terminie 6 miesięcy, od dnia złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków (deklaracji członkowskiej) informacji w przedmiocie nabycia członkostwa. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego (art. 50 ust. 2 ustawy o ROD).

Odmowa nadania członkostwa może nastąpić tylko w przypadku, gdy osoba ubiegająca się nie spełnia wymogów statutu stowarzyszenia. Zgodnie z § 11 ust. 3 statutu PZD stowarzyszenie może odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub rażąco naruszającego regulamin ROD.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia w poczet członków, jak wynika z art. 50 ust. 1 ustawy o ROD działkowcowi, po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, przysługuje dochodzenie praw na drodze sądowej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały zarządu ROD.

Czytaj więcej (KLIK)

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław