Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NR 1/2017

Zarząd ROD im."Pod Kasztanami" w JACZÓW B/N jako „Zamawiający”ogłasza przetarg
pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej PE 110 mm do ROD im."Pod Kasztanami"
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część
specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego.
Termin rozpoczęcia robót - 15.06. 2017r. ,
termin zakończenia robót – 15.09 2017r. potwierdzony odbiorem technicznym.
Oferty należy składać osobiście w Biurze Zarządu ROD im."Pod Kasztanami" po uzgodnieniu
terminu tel. 602 135 375 lub listem poleconym na adres:
Zarząd ROD im.„Pod Kasztanami”
ul. Herkulesa 3/5 67-200 Głogów .
Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub odbioru
listu. Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2017 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.06.2017 r. o godz.11.15 w siedzibie Zamawiającego.
Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – „Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)”
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium oraz składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w
dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny
Z dokumentami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Zarządu

ROD w JACZÓW B/N 67-222 Jerzmanowa po uzgodnieniu terminu tel. 602 135 375
Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław