X OKRĘGOWY ZJAZD

X OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGU LEGNICKIEGO

XOZ__11_

Dnia 12 czerwca 2015 r. odbył się w Legnicy w sali konferencyjnej Hotelu Qubus w Legnicy X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Legnickiego pod hasłem "Stowarzyszenie Ogrodowe PZD Gwarantuje Bezpieczeństwo Działkowcom".

Przed otwarciem obrad zabrzmiał hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. W Zjeździe uczestniczyło 146 delegatów ze 173 wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych oraz konferencjach w 2015 r., co stanowi 84,39 % oraz ustępujący członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej, która swoją działalność zakończyła 23 października 2014 r.

Swoją obecnością zaszczycili Zjazd goście w osobach: Pan Marian Pasiński - Skarbnik Polskiego Związku Działkowców - Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski, etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Legnicy, były Wicewojewoda Legnicki Pan Kazimierz Burtny, z-ca Burmistrza Miasta Jawora Pani Agnieszka Rynkiewicz, z-ca Burmistrza miasta Złotoryi Pan Andrzej Ostrowski, Pan Jarosław Rabczenko - radny miasta Legnicy - reprezentując Posła PO Roberta Kropiwnickiego, Pani Magda Źróbek - asystent Posła SLD Pana Ryszarda Zbrzyznego, Pan Jan Kisilijczyk - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bolesławiec, Pani Ludmiła Kubicka - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy oraz Pan Przemysław Rogowski - Dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Legnicy.

Zgodnie z porządkiem obrad, który jednogłośnie został zatwierdzony, otwarcie Zjazdu dokonał Prezes ustępującego Okręgowego Zarządu Pan Antoni Molka, witając delegatów i gości przybyłych na zaproszenie Prezydium.

W wystąpieniu okolicznościowym wskazał jaką rolę mają do spełnienia delegaci, podniósł sprawy, które absorbowały nasz Związek a wynikały z sytuacji jaka wytworzyła się wokół organizacji przez polityków. Podkreślił, że ostatnie cztery lata to działania w obronie działkowców, ogrodów i Związku.

Przed powierzeniem prowadzenia obrad wybranemu jednogłośnie przewodniczącemu Zjazdu Panu Jerzemu Anulewiczowi - delegatowi z ROD "Barbarka" Polkowice, który zaproponował Sekretarza Zjazdu Panią Irenę Bogacz z ROD "Zdrowie" Złotoryja oraz Prezydium Zjazdu, których zatwierdzono jednogłośnie, przystąpił do wyboru komisji zjazdowych: Komisja Mandatowa - 5 osób, Komisja Uchwał i Wniosków - w liczbie 8 osób i Komisja Wyborcza w liczbie 6 osób. Zarekomendowane osoby Zjazd zatwierdził jednogłośnie.

Miłym akcentem było wyróżnienie odznakami związkowymi srebrnymi i brązowymi „Zasłużonego Działkowca" działaczy oraz wręczenie podziękowań w formie listów prezesom ROD, którzy uczestnicząc w Zjeździe zakończyli swoją działalność pełniąc funkcje prezesów co najmniej 2 kadencje. Wyróżnieni zostali nagrodzeni oklaskami.

Nie zaplanowanym w scenariuszu i spontanicznym wydarzeniem były podziękowania dla Pani Elżbiety Dziedzic za 40 letnią działalność i pracę, zaangażowanie, wysiłek na rzecz ogrodnictwa działkowego, której delegaci, goście wręczyli wiązanki kwiatów, gratulując pięknego jubileuszu.

XOZ__9_

Były to chwile wzruszenia oraz emocje, kiedy odśpiewano 100 lat. Jako Honorowy Prezes Okręgu nie spodziewała się, że uczestnicy Zjazdu przygotują jej taką uroczystość. Dziękując z całego serca, dodała, to tylko 40 lat, jak szybko ten czas zleciał a razem łatwiej było przetrwać. Nadmieniła, że w życiu rodzinnym i na niwie społecznej pozytywne efekty czyni porozumienie, wzajemny szacunek a przede wszystkim umiejętność wysłuchania drugiego człowieka.

Realizując Porządek Obrad, przestrzegając Regulamin Obrad, delegaci jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie za minioną kadencję, Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej na wniosek, której udzielono jednogłośnie absolutorium dla ustępującego Okręgowego Zarządu, podejmując stosowną uchwałę.

Działalność Okręgowej Komisji Rozjemczej delegaci otrzymali na piśmie, dlatego uznano, że nie potrzeba przedstawienia tego dokumentu, nie było żadnych pytań ani wniosków.

Następnie dokonano wyborów do organów Okręgowego Zarządu PZD i tak: 27 członków Okręgowego Zarządu, 7 członków do Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  wybrano 11 delegatów na XII Krajowy Zjazd zgodnie z kluczem Krajowej Rady.

We władzach na szczeblu okręgu oraz wśród delegatów na XII Krajowy Zjazd są wybrani delegaci - reprezentanci z 11 powiatów, objętych terenem działania Okręgu.

W dyskusji wzięło udział 3 delegatów. Spośród gości wystąpił Prezydent m. Legnicy oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legnicy, którzy nawiązali do tradycji ogrodnictwa działkowego, przypomnieli lata, w których nastąpił dynamiczny rozwój ogrodów w okręgu legnickim oraz jakie były zapotrzebowania i oczekiwania na przydział działki.

Przypomnieli, że w tym okresie rozwijały się miasta oraz ogrody działkowe. Prezydent Miasta Legnicy stwierdził, że trudno wyobrazić sobie obszary miast i gmin bez ogrodów działkowych a likwidacja nie może być związana z kaprysami wnioskodawców, działkowcy to społeczność lokalna z ich zdaniem należy się liczyć. Brawami nagrodzili uczestnicy Zjazdu wystąpienia gości a w szczególności, że będą bronić ogrodów działkowych, prawa działkowców i ustawy.

Pan Marian Pasiński zasiadający w Prezydium Zjazdu powitany brawami, w wystąpieniu przekazał podziękowanie za pracę za wysiłek i dotychczasową działalność na rzecz działkowców i osiągnięcia Okręgu. Te słowa przekazał w imieniu Prezesa Związku Pana Eugeniusz Kondrackiego. Życzył spokojnych i owocnych obrad.

Bardzo miłym akcentem to odczytanie przez zacnego gościa listu od działkowców okręgu zielonogórskiego do działkowców okręgu legnickiego (KLIK), który został przyjęty przez uczestników zjazdu gromkimi brawami.

Treść publikujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim działkowcom zaprzyjaźnionego Okręgu na czele z jego Prezesem Panem Marianem Pasińskim.

Zwrócił się o jedność, integrację, wsparcie działań nowo wybranego Okręgowego Zarządu oraz Krajowej Rady, która stoi na straży, broniąc skutecznie działkowców i rodzinne ogrody działkowe.

Po wystąpieniach gości zaproszonych i delegatów oraz wygłoszonego Referatu Sprawozdawczo-Programowego przez Prezesa Okręgu, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Edward Stelmach delegat z ROD "Wodnik" w Legnicy, przedstawił projekt uchwały w sprawie "Programu Działania Okręgowego Zarządu na kadencję 2015 - 2019" - Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na podstawie protokołu z I Posiedzenia Okręgowego Zarządu wybrano ponownie na Prezesa Okręgowego Zarządu PZD Pana Antoniego Molkę a na podstawie Protokołu z I Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie na Przewodniczącą Panią Mariannę Kozikowską.

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi, który podziękował za wybór, gratulując wszystkim wybranym do organów Okręgu a przede wszystkim ponownie wybranej Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, życząc i prosząc o dalszą współpracę w kolejnej kadencji.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłosił, że Zjazd zakończył obrady.

Zjazd podjął 2 stanowiska i 2 apele, które zostały opublikowane na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy i stanowią integralną część informacji:

· Apel uczestników X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Legnicy z dnia 12 czerwca 2015 r. skierowany do samorządów lokalnych,

· Apel Delegatów Obradujących na X Okręgowym Zjeździe PZD w Legnicy w dniu 12 czerwca 2015 r. skierowany do działkowców i ich rodzin w sprawie integracji,

· Stanowisko Delegatów w sprawie Statutu PZD,

· Stanowisko Delegatów w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

Na stronie zamieszczamy pamiątkowe zdjęcia będące dowodem tego historycznego wydarzenia - zapraszamy do obejrzenia.

XOZ__12_

XOZ__7_

XOZ__6_

XOZ__2_

Opracował: ED

Legnica, dnia 16 czerwca 2015 r.

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

wybrana na X Okręgowym Zjeździe Delegatów dnia 12.06.2015 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

ROD

1.

Marianna Kozikowska

Przewodnicząca

Chemik Bolesławiec

2.

Anna Jaworska

Z-ca Przewod.

Nad Wierzbiakiem Bartoszów

3.

Jolanta Matuszewska

Sekretarz

Wenecja Głogów

4.

Aleksander Chrupek

Członek

Kwisa Lubań

5.

Kazimierz Kotek

Członek

Zielony Jawor Jawor

6.

Władysław Werner

Członek

Dolnoślązak Lubin

7.

Tadeusz Zagórski

Członek

Wyzwolenie Lwówek Śl.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław