Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2016 roku

Druki do przeprowadzenia walnych zebrań
sprawozdawczych w ROD 

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, prosimy o zwrócenie się do biura OZ PZD w Legnicy telefonicznie lub mailowo na adres: ozpzd@wp.pl lub ozpzd_legnica@wp.plUchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań 

Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w okresie kadencji


UCHWAŁA NR 1/2016

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W LEGNICY

z dnia 26 stycznia 2016 r.

Realizując Uchwałę Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. stosownie do postanowień zawartych w Wytycznych stanowiących załącznik do cyt. uchwały pkt 6 określające obowiązki Okręgowego Zarządu PZD i zgodnie z § 109 ust. 2 pkt 6 statutu PZD Prezydium postanawia

§ 1

Powołać zespół liczący 34 osoby, których zadaniem jest wgląd oraz ocena przygotowanych dokumentów sprawozdawczych i projekty uchwał, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego (konferencje delegatów) w ROD, a które stanowią podstawę do obiektywnej oceny działalności organów ROD w 2015 r.

§ 2

Stosownie do postanowień zawartych w § 1 uchwały, członkowie powołanego zespołu otrzymują wykaz rodzinnych ogrodów objętych obsługą zawierający dane Prezesów ROD w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu a przede wszystkim służąc wiedzą oraz pomocą w opracowaniu projektów uchwał w zgodności ich z przepisami wynikającymi z § 64 i § 65 ust. 3 statutu PZD.

§ 3

Członkowie powołanego zespołu zgodnie z § 56 ust. 3 statutu PZD biorą udział w zebraniu z głosem doradczym, przedstawiają najważniejsze przepisy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 r. które mają wpływ na zarządzanie i administrowanie ogrodem, wskazują na zadania i obowiązki wybranych organów PZD w ROD oraz prawa członków PZD w podejmowaniu uchwał gwarantujących prawidłowe i zgodne z oczekiwaniem funkcjonowanie ogrodu.

§ 4

Członkowie zespołu obsługujący walne zabrania sprawozdawcze oraz konferencje ROD, w których przeprowadzono kontrole w 2015 r. przez przedstawicieli okręgu otrzymują wykaz zarządów ROD, w celu realizacji postanowień zawartych w § 64 pkt 5 statutu PZD.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Integralną częścią uchwały jest imienny skład powołanego zespołu, wykaz ROD objętych obsługą odrębnie dla każdego członka zespołu oraz jednostkowe sprawozdanie członka zespołu z przebiegu walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji).

PREZES
OZ PZD W LEGNICY 
Antoni Molka

WICEPREZES
OZ PZD W LEGNICY
Józef Jankowicz

Legnica, 26 stycznia 2016 r. 


Prezydium OZ PZD w Legnicy postanowiło zwołać naradę dla członków powołanego zespołu w celu wdrożenia wytycznych KR PZD w zakresie zadań i obowiązków okręgu w przygotowaniu walnych zebrań sprawozdawczych ROD, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r. oraz powierzając jej organizację i ustalenie tematyki Dyrektorowi Biura OZ PZD w Legnicy.Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław