Szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W 2020 ROKU ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZD W LEGNICY

Załącznik plikowy do pobrania :
harmonogram_szkolen.pdfNarada dla nowo wybranych członków organów statutowych ROD okręgu legnickiego.

Uprzejmie zapraszamy nowo wybranych Prezesów wraz z funkcyjnymi członkami zarządów ROD oraz nowych Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD na narady szkoleniowo – instruktażowe, które odbędą się w następujących terminach:

- 20.08.2019 r. ( wtorek ) o godz. 10.00  w siedzibie ROD „Tulipan” w Bolesławcu, Bolesławiec,  ulica Śluzowa (koło cmentarza),

- 22.08.2019 r. ( czwartek ) o godz. 10.00 w siedzibie ROD „Słonecznik” w Lubinie, Lubin ulica Górnicza,

- 27.08.2019 r. ( wtorek ) o godz. 10.00  w siedzibie ROD „Wyzwolenie” w Legnicy, Legnica ulica Mostowa,

- 29.08.2019 r. ( czwartek ) o godz. 10.00 w siedzibie ROD „Dzieci Głogowskich”  w Głogowie, Głogów ulica Piłsudskiego

Tematyka i zakres szkolenia obejmie min. :

1. Omówienie podstawowych aktów prawnych określających zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Ogrodowego PZD i ROD,

2. Podstawowe obowiązki i kompetencje organów statutowych ROD,

3. Uzyskanie i utrata prawa do działki,

4. Kontrola sądowa decyzji Zarządu ROD,

5. Dochodzenie należności z tytułu opłat ogrodowych, przedawnianie roszczeń,

6. Ochrona danych osobowych – RODO,

7. Omówienie wzajemnej współpracy i rozrachunków pomiędzy ROD a Okręgiem,

8. Rola i zadania Skarbnika ROD

9. Fundusz rozwoju ROD - stosowanie przepisów uchwały nr 11/III/2015 z 1.10.2015 r. z  późniejszymi zmianami w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD.

10. Inwestycje i remonty w ROD, zasady ich prowadzenia zgodnie z uchwałą nr 14/III/2015 z 1.10.2015 r. KR PZD,

11. Fundusz oświatowy - stosowanie przepisów uchwały nr 6/III/2015 z 1.10.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego w PZD.

12.  Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD za ubiegły rok (art. 33 ust. 3 ustawy o ROD), – uchwała nr 153/2017 Prezydium KP PZD z dnia 5.04.2017 r.

13.  Zadania i obowiązki komisji rewizyjnych ROD

14.  Wynagrodzenia w ogrodzie,

15. Obowiązki w zakresie przygotowania i prawidłowego sporządzenia sprawozdań  finansowych ROD za okres bieżący oraz preliminarzy na rok następny

16.  Program DGCS PZD System,

17.  Ośrodki finansowo księgowe,

18.  Kontrole w ROD - najistotniejsze wnioski i zalecenia pokontrolne.

19.  Dyskusja związana z problematyką szkolenia.

 Z uwagi na ważność problematyki i zagadnień omawianych na naradzie uczestnictwo zaproszonych osób z ramienia ROD jest obowiązkowa.

Prosi się o potwierdzenie obecności uczestnictwa w naradzie w związku z ograniczoną liczbą miejsc i ewentualną koniecznością zorganizowania szkolenia w dodatkowych terminach.

Koszt szkolenia pokrywa Okręg PZD w Legnicy, natomiast koszty dojazdu przedstawicieli ROD na naradę pokrywają zarządy ROD.

Prezes

Okręgu PZD w Legnicy

Antoni Molka
HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 R. ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZD W LEGNICY

Załącznik plikowy do pobrania : harmon_1.odtHARMONOGRAM
NARAD SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWYCH W OKRĘGU LEGNICKIM W 2018 ROKU 

PREZESI I SKARBNICY ZARZĄDÓW  ROD

TERMINY I MIEJSCA NARAD:

- 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00

z powiatu Bolesławieckiego i Lubańskiego w siedzibie ROD „Tulipan” w Bolesławcu ul. Śluzowa.

- 16 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 11.00

z powiatu Głogowskiego w domu działkowca ROD „Dzieci Głogowskich” Głogów ul. Piłsudskiego.

- 18 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11.00

z powiatu Legnickiego, Złotoryjskiego i Lwóweckiego w siedzibie ROD „Wyzwolenie” ul. Mostowa - boczna  ul. Jaworzyńskiej.

- 19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 11.00

z powiatu Zgorzeleckiego w Miejskim Domu Kultury ul. Parkowa 1 - Zgorzelec.

- 23 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 11.00

  z miasta Legnica i Powiat Jaworski w siedzibie ROD „Wyzwolenie” ul. Mostowa - boczna ul.Jaworzyńskiej.

- 25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11.00

z powiatu Lubińskiego i Polkowickiego w domu działkowca ROD „Słonecznik”  w Lubinie  ul.Górnicza. 

Dokument zawierający ogólne zagadnienia oraz szczegółowe tematy narady szkoleniowej został załączony   do zaproszenia wysłanego do wszystkich Prezesów zarządów ROD w miejscowościach z terenu działania   danego powiatu.INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW
SZKOLEŃ DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW
W BOLESŁAWCU, GŁOGOWIE I LUBINIE

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że zostały zmienione terminy szkoleń dla nowych działkowców.

Nie odbędą się następujące szkolenia, przewidziane w harmonogramie szkoleń w dniach:

24 listopada 2017 r. w Bolesławcu,

29 listopada 2017 r. w Lubinie

1 grudnia 2017 r. w Głogowie

Nowe terminy szkoleń zostały wyznaczony na dzień:

11 grudnia 2017 r., w Bolesławcu

13 grudnia 2017 r. w Lubinie

14 grudnia 2017 r. w Głogowie

Działkowcy, którzy uregulowali opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD zostaną poinformowani o nowych terminach szkolenia indywidualnie, w formie korespondencji.HARMONOGRAM
NARAD SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWYCH
DLA KSIĘGOWYCH I PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH ROD W 2017 R.

- 24 listopada (piątek) Legnica (miasto)   - godz. 1000 w ROD „Wyzwolenie” Legnica,

- 28 listopada (wtorek) Lubin - godz. 1000 w ROD „Słonecznik” Lubin,

- 29 listopada (środa) Głogów - godz. 1000 w ROD „Dzieci Głogowskich” Głogów,

- 1 grudnia (piątek) Bolesławiec - godz. 1000 w ROD „Tulipan” Bolesławiec,

- 4 grudnia (poniedziałek) Zgorzelec - godz. 1000 w Miejskim Domu Kultury Zgorzelec

- 5 grudnia (wtorek) Legnica (powiat) - godz. 1000 w ROD „Wyzwolenie” LegnicaInformacja w sprawie zmiany terminu i miejsca szkolenia dla nowych działkowców w Zgorzelcu

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że zostały zmienione termin oraz miejsce szkolenia dla nowych działkowców w Zgorzelcu.

Szkolenie przewidziane w harmonogramie szkoleń w dniu 16 października 2017 r. nie odbędzie się.

Nowy termin szkolenia został wyznaczony na dzień 20 listopada 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10A, gabinet nr 8 (stołówka szkolna). Rozpoczęcie szkolenia nastąpi o godzinie 15:30.

Działkowcy, którzy uregulowali opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD zostaną poinformowani o nowych terminach szkolenia indywidualnie, w formie korespondencji.HARMONOGRAM
szkoleń dla nowych działkowców w 2017 roku
organizowanych przez Polski Związek Działkowców
Okręg w Legnicy

 - załącznik plikowy do pobrania: harmon.odt  lub  harmon.docxINFORMACJA

Zakończone narady szkoleniowo-instruktażowe dla aktywu zarządów ROD w okręgu legnickim.

W dniach od 10 – 24 stycznia 2017 r. w okręgu legnickim odbył się cykl narad szkoleniowo-instruktażowych wg. odbytych tematów spraw dla Prezesów, Sekretarzy, Księgowych, Skarbników oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych zarządów ROD z udziałem powołanych członków zespołów w liczbie 35 do obsługi walnych zebrań.

Wśród zagadnień oraz tematyki narad znalazły się min.: sprawy finansowo-księgowe, sprawozdawczość w ROD, rola i zadania Skarbników oraz Komisji Rewizyjnych w ROD, źródła finansowania zadań inwestycyjno-remontowych, katalog działań w zakresie poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek, przestrzeganie prawa w tym powszechnie obowiązującego, określenie obowiązków oraz ram nałożonych na działkowców i zarządy ROD wynikające z ustawy o ROD w zakresie zagospodarowania działek i funkcjonowanie ROD, zarządzanie ROD, plany zagospodarowania miast i gmin-współpraca z samorządami lokalnymi, znaczenie społecznej kadry w ROD tj. instruktorskiej SSI, walne zebrania sprawozdawcze w ROD, aktualna sytuacja w Związku ze szczególnym naciskiem na ostatnie krytyczne publikacje medialne na temat PZD oraz jeszcze wiele innych tematów ważnych dla sprawnego funkcjonowania zarządów ROD.

Poszczególne tematy omawiane były przez Dyrektora Biura Okręgu Legnickiego Panią inż. Elżbietę Dziedzic oraz pracowników merytorycznych biura Okręgu w tym: inspektora ds. inwestycyjnych, radcę prawnego oraz Główną Księgową OZ. Wysoka frekwencja uczestników na naradach świadczyła o potrzebie organizacji cyklicznych spotkań z aktywem zarządów ROD.

W naradzie, które odbyły się w rejonach uczestniczyli członkowie powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań. Z uwagi, że większość obsługujących zebrania to członkowie OZ PZD, którzy również są prezesami zarządów ROD uznano za zasadne, by nie organizować odrębnej narady szkoleniowej.

Ponadto zadania i rolę, jaką mają do spełnienia powołanego zespołu zostały określone w Uchwale Nr 1/2017 Prezydium z dnia 31 stycznia 2017 r., którą przekazano członkom zespołu wraz z dokumentami w tym z informacją o kontroli ROD w 2016 r. Temat – kontrole w ROD wnioski, zalecenia również był przedmiotem narad.

Zwrócono uwagę i omówiono najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji ROD, obowiązki funkcyjnych członków zarządu ROD (sekretarza i skarbnika).

Podsumowując nasuwa się generalny wniosek, a mianowicie: współpraca zarządów ROD i biura okręgu w każdej dziedzinie i czytanie przepisów związkowych ze zrozumieniem. HARMONOGRAM
NARAD SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWYCH W OKRĘGU LEGNICKIEGO NA 2017 ROKU

KSIĘGOWI, SKARBNICY ROD,
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNYCH  ROD

TERMINY I MIEJSCA NARAD:

- 10.01.2017 r. ( wtorek ) o godz. 900

w siedzibie Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego  Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 68,

- 12.01.2017 r. ( czwartek ) o godz. 900

w siedzibie ROD „Tulipan” w Bolesławcu, Bolesławiec, ul. Śluzowa (koło cmentarza), 

- 16.01.2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 900

w siedzibie ROD „Słonecznik” w Lubinie, Lubin, ul. Górnicza, 

- 18.01.2017 r. ( środa ) o godz. 900

w siedzibie ROD „Dzieci Głogowskich” w Głogowie, Głogów, ul. Piłsudskiego, 

- 20.01.2017 r. ( piątek ) o godz. 900

w siedzibie ROD „Wyzwolenie” w Legnicy, Legnica, ul. Mostowa, 

- 24.01.2017 r. ( wtorek ) o godz. 900

w siedzibie ROD „Wyzwolenie” w Legnicy, Legnica, ul. Mostowa.

PREZESI I SEKRETARZE ZARZĄDÓW  ROD:

TERMINY I MIEJSCA NARAD:

- 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00

z powiatu Zgorzeleckiego w Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego ul. T. Kościuszki 68.

- 12 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 13.00

z powiatu Bolesławieckiego i Lubańskiego w siedzibie ROD „Tulipan” w Bolesławcu
ul. Śluzowa. 

- 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) godz. 13.00

z powiatu Lubińskiego i Polkowickiego w domu działkowca ROD „Słonecznik”
w Lubinie ul. Górnicza.

- 18 stycznia 2017 r. (środa) godz. 13.00

z powiatu Głogowskiego w domu działkowca ROD „Dzieci Głogowskich” Głogów
ul. Piłsudskiego.

- 20 stycznia 2017 r. (piątek) godz. 13.00

z powiatu Legnickiego, Złotoryjskiego i Lwóweckiego w siedzibie ROD „Wyzwolenie” ul. Mostowa (boczna ul. Jaworzyńskiej).

- 24 stycznia 2017 r. (wtorek) godz. 13.00

z miasta Legnica i Powiat Jaworski w siedzibie ROD „Wyzwolenie” ul. Mostowa (boczna ul.Jaworzyńskiej).HARMONOGRAM
szkoleń dla nowych działkowców w  2016 r.  
organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy

- do pobrania załącznik plikowy: harmon.rtf

INFORMACJA O SZKOLENIACH NOWYCH DZIAŁKOWCÓW
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ OZ PZD W LEGNICY w  2015 r.


Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy w 2015 r. przeprowadził 18 szkoleń w różnych miejscowościach Okręgu ( w Głogowie, Lubinie i Legnicy po 3 szkolenia, w Bolesławcu, Zgorzelcu i Jaworze po 2 szkolenia oraz po jednym w Lubaniu, Bogatyni i Złotoryi), zgodnie z harmonogramem z dnia 24 marca 2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy (www.ozpzd-legnica.pl). Szkolenia odbyły się w wymiarze 8 godz. lekcyjnych. 
Tematyka szkoleń była zgodna z programem zatwierdzonym na rok 2015  i obejmowała zagadnienia organizacyjne i statutowe ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r., zwłaszcza praw i obowiązków działkowców po wejściu  w życie ustawy, czyli po 19 stycznia 2014 r. Tematyka szkoleń obejmowała także przepisy Regulaminu ROD dotyczące zagospodarowania działki, podstawowe wiadomości z zakresu uprawy i nawożenia gleby, upraw sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych, ochrony roślin, w tym zasady bezpiecznego stosowania chemicznych środków ochrony roślin, alternatywne metody ochrony roślin ogrodniczych w ROD, a także  z zakresu modernizacji działek.
Na szkolenia zapraszano osoby, zgłoszone przez poszczególne ROD w wykazach nowych działkowców, którzy uregulowali podwyższoną opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie  z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD, w liczbie 1501 osób. Osobom, które nie przybyły na szkolenie po pierwszym zawiadomieniu, wysyłano informację o terminie kolejnego szkolenia w danej miejscowości. Uczestniczyło w nich 234 osoby, co udokumentowane jest wpisami do dzienniczków szkoleń oraz poprzez wydanie działkowcom stosownych zaświadczeń o odbytym szkoleniu. Frekwencja wynosi 15,59 % i jest zróżnicowana w poszczególnych miejscowościach. W Głogowie na 253 powiadomionych, w szkoleniach uczestniczyły 64 osoby (25,3%), W Lubinie na 546 powiadomionych uczestniczyły 63 osoby (11,54%),  w Legnicy na 312 powiadomionych uczestniczyło 28 osób (8,97%), w Zgorzelcu na 175 powiadomionych uczestniczyło zaledwie 7 osób (4%).
W poszczególnych szkoleniach jako wykładowcy uczestniczyli: krajowy instruktor SSI, Pani inż. Anna Dudar (w Legnicy i Bolesławcu), przedstawiając wybrane tematy z zakresu ogrodnictwa. W szkoleniach w Lubinie i w Głogowie, uczestniczył ówczesny członek prezydium OZ PZD Pan Jerzy Anulewicz oraz jednorazowo w Lubinie Pan Józef Jankowski, były wiceprezes OZ i Pan Bolesław Huzarski, członek OZ. 
Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wszystkich szkoleń jest instruktor ogrodniczy - etatowy pracownik OZ PZD, mgr inż. Bożena Łupkowska,  która prowadzi wykłady zgodnie z tematyką określoną przez KR PZD, koncentrując uwagę słuchaczy na kwestiach fachowych z dziedziny ogrodnictwa, ekologii na działce, a w miarę potrzeb także omawia przepisy związkowe oraz aktualną sytuację Związku i ustawę o ROD. Szkolenia prowadzone były w formie wykładów, wspieranych poprzez prezentację multimedialną przygotowaną przez instruktora OZ.


                                                                                                          DYREKTOR BIURA
                                                                                                        OZ PZD w Legnicy

                                                                                                       inż. Elżbieta Dziedzic


oprac. instruktor ogr. OZ PZD w Legnicy
mgr inż. Bożena Łupkowska

Legnica 16.02.2016 r.INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁANIA SZKOLEŃ DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2015 r.


Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że zostały odwołane terminy szkoleń dla nowych działkowców przewidziane  w harmonogramie szkoleń w miesiącu listopadzie i  grudniu 2015 r.

Informacja o nowych terminach szkoleń w zostanie umieszczona na stronie internetowej Okręgowego Zarządu w Legnicy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Działkowcy, którzy uregulowali opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD zostaną poinformowani o nowych terminach szkoleń indywidualnie w formie korespondencji.INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY TERMINU SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W BOLESŁAWCU I ZŁOTORYI 


 Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że zostały zmienione terminy szkoleń dla nowych działkowców w Bolesławcu oraz w Złotoryi. Szkolenia przewidziane  w harmonogramie szkoleń OZ na 3 i 8 września 2015 r. nie odbędą się.

Szkolenie w Bolesławcu odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. w domu działkowca ROD „Tulipan” w Bolesławcu, przy ul. Śluzowej. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10:00.

 Termin szkolenia w Złotoryi zostanie podany do wiadomości z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Działkowcy, którzy uregulowali opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie z § 153 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD zostaną poinformowani indywidualnie w formie korespondencji.
INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY TERMINU
SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W ZŁOTORYI I W JAWORZE


 

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że zostały zmienione terminy szkoleń dla nowych działkowców w Złotoryi oraz w Jaworze. Szkolenia przewidziane w harmonogramie szkoleń OZ na 20 i 27 maja 2015 r. nie odbędą się.

Nowe terminy szkoleń ustalone są następująco:

Szkolenie w Jaworze odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. w domu działkowca ROD "Piastów Śląskich" w Jaworze, przy ul. Piastowskiej. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10:00.

Szkolenie w Złotoryi odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. w dom działkowca ROD "Lena" w Złotoryi, przy ul. Górniczej. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10:00.

Działkowcy, którzy uregulowali opłatę ogrodową uiszczaną w roku nabycia prawa do działki zgodnie z § 153 ust. 1 pkt. 2 Statutu PZD zostaną poinformowani indywidualnie w formie korespondencji.HARMONOGRAM

szkolenia dla nowych działkowców w 2015 r. (KLIK)

INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W LEGNICY zmiana terminu szkolenia


Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że szkolenie dla nowych działkowców w Legnicy, przewidziane w harmonogramie szkoleń OZ na dzień

22 października 2014 r. odbędzie się w innym terminie, mianowicie 29 października 2014 r. (godz. 10:00, Dom Działkowca ROD Wyzwolenie, ul. Mostowa) .

Działkowcy, którzy uiścili wpisowe, zostaną poinformowani indywidualnie o nowym terminie szkolenia w formie korespondencji z Okręgowego Zarządu w Legnicy,INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW  
W BOLESŁAWCU I ZGORZELCU


Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że szkolenie dla nowych działkowców

w Bolesławcu przewidziane w harmonogramie szkoleń OZ na dzień 16 września 2014 r.

i Zgorzelcu, przewidziane w harmonogramie szkoleń OZ na dzień 23 września 2014 r.

nie odbędą się.

Działkowcy, którzy uiścili wpisowe, zostaną poinformowani indywidualnie o nowym terminie szkolenia w formie korespondencji z Okręgowego Zarządu w Legnicy, lub telefonicznie poprzez Zarządy ROD. Informacja o nowych terminach szkoleń w Bolesławcu i Zgorzelcu zostanie umieszczona na stronie internetowej Okręgowego Zarządu w Legnicy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.HARMONOGRAM
Materiały do szkoleń kandydatów na członków związku
INFORMACJA

W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PZD

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje, że szkolenie dla kandydatów na członków Związku we Lwówku Śląskim, przewidziane w harmonogramie szkoleń OZ na 27 sierpnia 2013 r. nie odbędzie się. Informacja o nowym terminie szkolenia zostanie zamieszczona na stronie OZ, a także kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie w formie korespondencji.

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy uprzejmie informuje o zmianie terminu i miejsca szkolenia dla kandydatów na członków Związku w Gryfowie Śląskim, przewidzianym w harmonogramie szkoleń OZ na 22 sierpnia 2013 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. w Ratuszu, ul. Rynek 1, w Sali Organizacji Pozarządowych, o godzinie 15:00.WYJAZDOWE SZKOLENIE INSTRUKTORÓW SSI 

W dniach 27-28 maja 2013 r. instruktorzy SSI działający w Okręgu Legnickim PZD wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym, zorganizowanym z inicjatywy Komisji Szkolenia i Oświaty Ogrodniczej OZ PZD w Legnicy. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób: pełniących funkcję społecznych instruktorów ogrodowych, okręgowych bądź krajowych oraz przedstawiciele Komisji. Program szkolenia przygotowała mgr inż. Bożena Łupkowska, instruktor etatowy OZ PZD w Legnicy.

CZYTAJ WIĘCEJ (KLIK) 
AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU
szkoleń kandydatów na członków Związku
w 2013 r. (KLIK)

Harmonogram szkolenia
Instruktorów SSI Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

w 2013 roku (KLIK)
SZKOLENIA DLA KSIĘGOWYCH, SKARBNIKÓW
I PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH w 2013 r.

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

10.01.2013 - godz. 11 - Gimnazjum nr 1, Zgorzelec, ul. Kościuszki 68                                             (ROD Bogatynia, Leśna, Lubań, Olszyna, Pieńsk, Zgorzelec)

11.01.2013 - godz. 10 - ROD "TULIPAN" Bolesławiec, ul. Śluzowa                                                    (ROD Bolesławiec, Gromadka, Gryfów, Lubomierz, Lwówek, Mirsk, Wleń)

17.01.2013 - godz. 10 - ROD "DZIECI GŁOGOWSKICH" Głogów, ul. Piłsudskiego                                (ROD Głogów, Grębocice, Klucze, Kulów, Łagoszów, Polkowice, Przemków, Radwanice)

18.01.2013 - godz. 10 - ROD "WYZWOLENIE" Legnica, ul. Mostowa 1A                                          (ROD Legnica, Legnickie Pole, Grzybiany)

21.01.2013 - godz. 10 - ROD "SŁONECZNIK" Lubin, ul. Górnicza                                                      (ROD Chocianów, Lubin, Ścinawa)

22.01.2013 - godz. 10 - ROD "WYZWOLENIE" Legnica, ul. Mostowa 1A                                              (ROD Bolków, Chojnów, Jawor, Kunice, Rzeszotary, Miłkowice, Prochowice, Świerzawa, Wilków, Wojcieszów, Złotoryja)

TEMATYKA I ZAKRES SZKOLENIA:

1. Omówienie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – działania Okręgu i Zarządów ROD

2. Dokumentacja finansowa, ewidencja księgowa oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 r., omówienie wytycznych dla sprawozdań finansowych ROD.

3. Obowiązki księgowych ROD w zakresie przygotowania i prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za 2012 r. oraz preliminarzy na rok 2013:

· rozrachunki, w tym rozrachunki wewnątrzorganizacyjne – zapisy na kontach zespołu „2”

· inwentaryzacja - potwierdzenia sald,

· wykorzystanie majątku PZD – uchwały Zarządu, umowy, rejestry,

· analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej w ROD,

· informacja dodatkowa – uchwały Zarządu ROD i walnych Zebrań

· procedura przygotowania sprawozdań do badania przez Komisję Rewizyjną ROD i zatwierdzenia przez Walne Zebranie ROD oraz przygotowanie projektów uchwał na walne zebranie wynikające z § 29 Regulaminu PZD.

· terminy sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych i preliminarzy.

4. Fundusz Rozwoju ROD:

· źródła finansowania funduszu – m.in. dotacje z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

· dokumenty odnośnie przygotowania procesu oraz realizacja zadań inwestycyjno – remontowych,

· rozliczenia zadań pod względem finansowo – rzeczowym

· przygotowanie dokumentów w sprawie dotacji oraz pożyczek przyznawanych przez KR PZD oraz dotacji udzielanych przez OZ ( terminowość i rozliczenia )

5. Fundusz Oświatowy – wpływy, wydatki, ewidencja oraz wpisowe i jego rozliczanie

6. Rola i zadania Skarbnika ROD:

· zasady gospodarki kasowej,

· wysokość pogotowia kasowego – uchwała 120/2006 oraz uchwała 135/2010 Prezydium KR PZD w sprawie rachunków bankowych ROD.

· raport kasowy - dowody kasowe

· ewidencja druków ścisłego zarachowania,

· prowadzenie dokumentacji finansowej.

7. Terminowość składania sprawozdań oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do wykorzystania przez organy Związku oraz inne podmioty prawne,

8. Składki ZUS i podatki,

9. Rola i zadania Komisji Rewizyjnej ROD – przedstawia i omawia Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej :

· tematyka i zakres kontroli, w tym ocena działalności merytorycznej i finansowej ROD za 2012 r.

· badanie sprawozdania finansowego – protokół z badania

· opinia w sprawie preliminarza na 2013 r.

· opracowanie sprawozdania na walne zebranie ROD z działalności komisji,

· wykaz przepisów wewnątrzzwiązkowych odnoszących się do Komisji Rewizyjnej ROD.

· realizacja i wykonanie uchwał podjętych przez walne zebranie w 2012 r.

10. Dyskusja związana z problematyką szkolenia.

11. Sprawy różne.

Z uwagi na ważność problematyki i zagadnień omawianych na naradzie obecność zaproszonych osób jest obowiązkowa. Biorąc pod uwagę obecność na naradzie skarbników prosi się księgowe ROD o osobiste poinformowanie skarbników o dacie i godzinie zorganizowanej przez OZ PZD w Legnicy narady.

Prosimy o przygotowanie się do dyskusji na w/w tematy.

W uzasadnionym przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2013 r. w Legnicy organizowane jest szkolenie dla ROD z terenu Okręgu Legnickiego, w którym to szkoleniu, po telefonicznym zgłoszeniu w OZ PZD istnieje możliwość uczestnictwa.

Dojazd na szkolenie w Legnicy autobusem nr 3 i 9 od ul. Witelona, wysiąść na 4 przystanku przy ul. Jaworzyńskiej, naprzeciwko Powiatowej Komendy Policji (ul. Mostowa – boczna ulicy Jaworzyńskiej)

Koszt szkolenia pokrywa OZ PZD w Legnicy, natomiast koszty dojazdu pokrywają zarządy ROD.

DYREKTOR BIURA OZ PZD w Legnicy inż. Elżbieta Dziedzic
GŁÓWNA KSIĘGOWA OZ PZD w Legnicy mgr. Małgorzata Szczepanowska


INFORMACJA O SZKOLENIACH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PZD W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2012 (klik)


INFORMACJA DOTYCZĄCA WIOSENNYCH POKAZÓW CIĘCIA DRZEW W ROD OZ PZD LEGNICA (klik)Pokaz cięcia drzew i krzewów

HARMONOGRAM WIOSENNYCH POKAZÓW CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH W 2012 R.

PROGRAM
SZKOLENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
W OKRĘGU LEGNICKIM

I. Zagadnienia prawne i organizacyjne:

1. Przepisy związkowe:
a) ustawa o ROD
b) statut PZD
c) regulamin ROD

2. Funkcjonowanie ROD

3. Prawa i obowiązki członka ROD

4. Zasady zagospodarowania działki
a) uprawa kwaterowa roślin
b) trwałe urządzenia na działce
c) modernizacja działki

5. Zasady współżycia społecznego w ogrodzie działkowym
a) organizowanie życia kulturalnego
b) pomoc rodzinom wielodzietnym
c) wykorzystanie domów działkowca i świetlic

II. Podstawowe zagadnienia ogrodnicze:

1. Uprawa gleby i nawożenie
a) podstawowe wiadomości o glebie i jej właściwościach
b) zasady stosowania nawozów organicznych i mineralnych; terminy, dawki
c) wapnowanie gleby – zasady, dawki, terminy stosowania
d) kompostownik

2. Uprawa warzyw
a) znaczenie rodzaju gleby, wody, światła i temperatury dla rozwoju warzyw
b) zabiegi pielęgnacyjne
c) zmianowanie i płodozmian

3. Sadownictwo
a) gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych zalecanych w ogrodzie działkowym
b) rodzaje podkładek
c) zasady cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych
d) uprawa roślin jagodowych – przegląd gatunków i odmian zalecanych do uprawy na działkach

4. Rośliny ozdobne na działce
a) uprawa kwiatów jednorocznych, dwuletnich, bylin i cebulowych
b) drzewa i krzewy ozdobne polecane na działki
c) zakładanie i pielęgnacja trawnika
d) rośliny ozdobne na tereny ogólnego użytku

5. Ochrona roślin ogrodniczych w ROD
a) dobór środków ochrony roślin (zalecanych przez KR PZD)
b) zasady BHP przy chemicznej ochronie roślin
c) alternatywne metody ochrony roślin
	· mechaniczne
	-usuwanie porażonych roślin lub ich części
	-stosowanie przynęt, pułapek
	· agrotechniczne  
	-preparaty roślinne gotowe i przygotowywane samodzielnie
	-zabiegi uprawowe wpływające na zdrowotność upraw
	· organizmy pożyteczne


zatwierdzony przez:
PREZYDIUM
OZ PZD W LEGNICY
Legnica dnia 15 kwietnia 2011. 
Sporządziła: mgr inż. Bożena Łupkowska  

 

SZKOLENIA INSTRUKTORÓW SSI 2012r.
TEMATYKA, HARMONOGRAM

I. WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Rola, zadania i metody pracy instruktora ogrodowego SSI – Regulamin ROD rozdział XI – Społeczna Służba Instruktorska

2. Podstawowe przepisy związkowe: ustawa o ROD, Statut PZD,. Regulamin ROD, uchwała nr 11/1995 Prezydium KR PZD z dnia 24.08.1995 r. w sprawie społecznej służby instruktorskiej w PZD – uchwała nr 70/98 Prezydium KR PZD z dnia 22 października 1998r. w sprawie kształcenia instruktorów SSI PZD opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 1/83/99

3. Badania zasobności gleby

4. Drzewa i krzewy owocowe na działkę:

a) dobór gatunków i odmian polecanych dla ogrodnictwa działkowego

b) zasady i formy prowadzenia (korony naturalne, szpalery, i inne)

c) cięcia i prześwietlenia - przygotowanie teoretyczne do pokazów praktycznych w zakresie cięcia drzew i krzewów owocowych, cięcia prześwietlające, cięcie odmładzające, które zostaną przeprowadzone w okresie od lutego do kwietnia roku następnego.

5. Ochrona roślin na działce:

a) zasady ochrony roślin w warunkach ogrodu działkowego

b) metody agrotechniczne i biologiczne w ochronie roślin

c) dobór preparatów do stosowania w ogrodach działkowych

6. Ekologia w ogrodzie działkowym:

a) zagospodarowanie odpadów biologicznych

- kompostowanie

- zrąbkowanie gałęzi

b) segregacja śmieci – współpraca z zarządami gmin

c) nowe przepisy miejscowe dotyczące spalania na terenie ROD

II.HARMONOGRAM SZKOLEŃ SSI W 2012 R.

· Rejon Głogów - ROD „Konwalia” -  6 marca 2012 r. (Głogów, Polkowice, Łagoszów Mały, Grębocice, Kulów)

· Rejon Zgorzelec -  ROD „Łużyce” - 16 marca 2012 r. (Zgorzelec, Bogatynia, Zawidów, Pieńsk, Porajów, Lubań, Gryfów Śl.)

· Rejon Legnica - ROD „Wyzwolenie” - 21 marca 2012 r. (Legnica, Bolesławiec, Jawor, Złotoryja, Chojnów, Legnickie Pole, Mirsk, Świerzawa) - Początek godz. 10

· Rejon Lubin - ROD „Słonecznik” - 27 marca 2012 r. (Lubin, Chocianów)

Wykładowcy w/w szkoleń to instruktorzy krajowi i okręgowi SSI oraz pracownik etatowy OZ PZD w Legnicy – instruktor ogrodniczy, Pani mgr inż. Bożena Łupkowska

DYREKTOR
OZ PZD W LEGNICY
inż. Elżbieta Dziedzic
Sporządziła:
mgr inż. Bożena Łupkowska
Instruktor ogrodniczy OZ PZD w Legnicy
Legnica 3 stycznia 2012 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ w 2012 r.:

dla PREZESÓW Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

- 20.01.2012 w Legnicy w ROD WYZWOLENIE 

- 24.01.2012 w Bolesławcu w ROD TULIPAN

- 26.01.2012 w Lubinie w ROD SŁONECZNIK

Początek o godzinie 10.30


dla KSIĘGOWYCH, SKARBNIKÓW i PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNYCH:

- 02.02.2012 w Bolesławcu w ROD TULIPAN (Bolesławiec, Gromadka, Gryfów, Lubomierz, Lwówek, Mirsk, Wleń)

- 03.02.2012 w Zgorzelcu w Hotelu "POD ORŁEM" (Bogatynia, Leśna, Lubań, Olszyna, Pieńsk, Porajów, Zawidów, Zgorzelec)

- 06.02.2012 w Głogowie w ROD KONWALIA (Głogów, Grębocice, Klucze, Kulów, Łagoszów, Polkowice, Przemków, Radwanice)

- 07.02.2012 w Lubinie w ROD SŁONECZNIK (Chocianów, Koźlice, Lubin, Ścinawa)

- 09.02.2012 w Legnicy w ROD WYZWOLENIE (Grzybiany, Legnica, Legnickie Pole) 

- 10.02.2012 w Legnicy w ROD WYZWOLENIE (Bolków, Chojnów, Jawor, Kunice, Miłkowice, Prochowice, Rzeszotary, Świerzawa, Wilków, Wojcieszów, Złotoryja)

Początek o godzinie o 10.00


Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław