OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe nr 1 /2017
dotyczy wykonania projektów sieci elektrycznej ROD

I.    Zamawiający

 Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie” 59-220 Legnica ul. Mostowa 1A NIP. 691-20-66-279 REGON 00701515-38780 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy KRS 0000293886

II. Tryb  zamówienia

 Zapytanie ofertowe

III. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu sieci elektrycznej na dwóch terenach w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym WYZWOLENIE w Legnicy:

- sektor „A” przy Mostowej 1A – działka geodezyjna nr 7/1 (około 120 działek)

- sektor "MILANA i WISIENKA" – dz. geodezyjna nr 637, 638, 358/1 (około 150 działek)

IV. Warunki i wymagania oferentów

 W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia,

V. Kryteria decydujące o wyborze oferty

 O wyborze oferty zdecydują w szczególności:

1. Cena i warunki płatności 90%

2. Posiadane doświadczenie i rekomendacje w realizacji podobnych prac.

3. Termin realizacji.

VI. Miejsce, termin i sposób składania oraz otwarcia oferty

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie planów elektryfikacji” w biurze Zarządu ROD „Wyzwolenie” ul. Mostowa 1A w Legnicy lub w formie elektronicznej na adres maroszek@wp.pl

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin składania ofert upływa 10-08-2017 o godz. 16:00

 Biuro Zarządu ROD czynne jest w każdy czwartek w godz. 16.00 – 17.00 .

 Do kontaktów i udzielenia informacji dotyczących ww spraw Zarząd ROD wyznaczył następujące osoby:

 Prezes Zarządu tel. 793827032 i Wiceprezes Zarządu tel. 511642662

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-08-2017 o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu ROD

 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego, 59-220 Legnica, ul. Mostowa1A.OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
NR 1/2017

Zarząd ROD "Kraina Słońca" jako „Zamawiający” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:
Elektryfikacja ROD "Kraina Słońca" w Legnicy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Kraina Słońca" Al. Rzeczypospolitej 60, 59 - 220 Legnica NIP 691-20-69-071 , REGON 007015915-38806

nr KRS 0000293886 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

II. PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm. )
2. Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015r.

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.
3. Uchwała nr 81/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji OZ PZD w Legnicy na 2016r.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

IV. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci energetycznej n.n. na trzech terenach ROD "Kraina Słońca" w Legnicy:

- sektor główny "Kraina Słońca" przy Al. Rzeczypospolitej o długości linii kablowych 3.750m

- sektor "Zielona Łączka" przy ul. Staszica o długości linii kablowych 460 m

- sektor "Nad Skarpą" przy ul. Nad Skarpą o długości linii kablowych 400 m
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

Przyłączenie do sieci i ułożenie kabli do poszczególnych działek nie wchodzi do zakresu zleconych prac.

V. TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczęcia robót – 3.07.2017r.
Prace wykonywane etapami obejmującymi poszczególne sektory (sektor główny cztery etapy), zgodnie z decyzją Zamawiającego.

Zakończenie robót potwierdzone odbiorem technicznym.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

VII. KRYTERIA DECYDUJĄCE O WYBORZE OFERTY
O wyborze oferty zadecydują w szczególności:

- cena i warunki płatności,
- warunki gwarancji,

- posiadane doświadczenie i rekomendacje w realizacji podobnych inwestycji,

- termin realizacji, akceptacja etapowego wykonania zadania - zgodnie z decyzją Zamawiającego
- zabezpieczenie materiałowe po stronie Wykonawcy.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta wykonania robót elektrycznych"

w Biurze Zarządu ROD "Kraina Słońca" w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 60.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2017r. do godz. 19,00

Biuro Zarządu ROD czynne w każdy wtorek w godz. 17-18.30, w dniu 23.06.2017r. w godz. 18,00 – 19,00.

Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD upoważnił:

Prezesa Zarządu tel. 723497297 oraz Wiceprezesa Zarządu tel. 669664160
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.06.2017 r. o godz.17.00 w siedzibie Zamawiającego.


IX. OSOBY KONTAKTOWE

- Prezes Zarząd ROD tel. 723497297

- Wiceprezes Zarządu ROD tel. 669664160

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).
2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

5. Z dokumentami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Zarządu ROD w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 60 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
LOKAL NA SPRZEDAŻ

Lokal niemieszkalny nr 006, parter (12,45 m2), 6600 zł. na sprzedaż, położony w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 79
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy pod nr tel. 76 862 67 97
Działka dla rodziny

Zostańcie działkowcami. Wybór działki oraz zagospodarowanie lub modernizacja należą do zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, w których podajemy nazwy ogrodów.

Załącznik plikowy do pobrania: wykaz_rod_wolne_dziaki.doc (Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki)

Decyzja należy do Państwa oraz rodziny. Warto zmienić tryb życia przebywając z naturą. Wszelkie informacje można uzyskać również w Okręgowym Zarządzie PZD w Legnicy pod nr tel. 76 8626797.

Szczegółowe przepisy w zakresie formalno-prawnym oraz wzory dokumentów, z którymi bardzo proszę zapoznać się, umieszczone są na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy. 

 WOLNE DZIAŁKI

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Międzylesie"

w Rzeszotarach informuje, że posiada wolne działki.

Bliższe informacje i zdjęcia działek na stronie:          www.miedzylesie.legnica.pl

Kontakt: 604 677 822 - Damian Zieziula Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław