OGŁOSZENIA

 PRZETARG

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU
NR 1/2018

Zarząd ROD "Konwalia" w Głogowie, ul. Kościuszki b/n, jako „Zamawiający” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:    

Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniowymi do indywidualnych z rur i kształtek PE 100 mm SDR 11 o średnicach

DN 75,50,40 dla ROD "Konwalia" w Głogowie

Szczegółowy zakres robót: określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji    istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia robót – 1 października 2018r.

Termin zakończenia robót – 30 listopada 2018r. potwierdzony odbiorem technicznym.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Zarządu ROD "Konwalia" w Głogowie w godzinach otwarcia biura, w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 16,00 do 18,00 lub po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 517-826-406 albo listem poleconym na adres:

Jerzy Świercz

Prezes Zarządu ROD „Konwalia”

ul. Andromedy 10/4, 67 – 200 Głogów

Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub odbioru listu.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2018r. r. do godz. 18.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21 września 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – „Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium oraz składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

Z dokumentami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, tj. Biuro Zarządu ROD „Konwalia” po uzgodnieniu terminu tel.  517-826-406.

***OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

NR 2/2018

Zarząd ROD "Wyzwolenie" jako „Zamawiający” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:
Rozprowadzenie energii elektrycznej w ROD ".Wyzwolenie " w Legnicy ul. Mostowa 1

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie"
w Legnicy ul. Mostowa 1
NIP 691-20-66-279 REGON 007015915-38780 

nr KRS 0000293886 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
2. Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

3. Uchwała nr 62/2017 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji OZ PZD w Legnicy na 2017 r.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

IV. PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci energetycznej n.n. na terenach ROD „Wyzwolenie” w Legnicy ul. Mostowa 1.

- Teren „A” o długości linii kablowej 985 mb

- Teren „Milana-Wisienka” o długości linii kablowej 1299 mb

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

Przyłączenie do sieci i ułożenie kabli do poszczególnych działek nie wchodzi do zakresu zleconych prac.

V. TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia robót – 10 września 2018

Termin zakończenia robót – 09 października 2018
Prace wykonywane etapami obejmującymi poszczególne sektory zgodnie z decyzją Zamawiającego.

Zakończenie robót potwierdzone odbiorem technicznym.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

VII. KRYTERIA DECYDUJĄCE O WYBORZE OFERTY

O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
- cena i warunki płatności,
- warunki gwarancji,

- termin realizacji, akceptacja etapowego wykonania zadania - zgodnie z decyzją Zamawiającego
- zabezpieczenie materiałowe po stronie Wykonawcy.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonanie robót elektrycznych"

w Biurze Zarządu ROD "Wyzwolenie." w Legnicy przy ul. Mostowej 1 w każdy czwartek

w godz. 16.00 - 17.00 lub po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2018 do godz. 17.00

Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji dotyczących w/w prac Zarząd ROD upoważnił:

Prezesa Zarządu tel. 607 643 797 oraz I Wiceprezesa Zarządu tel. 511 642 662
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.08.2018 o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.

IX. OSOBY DO KONTAKTU

- Prezes Zarząd ROD tel. 607 643 797

- I Wiceprezes Zarządu ROD tel. 511 642 662

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny. 

5. Z dokumentami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Zarządu ROD w Legnicy przy ul. Mostowej 1 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

****
 WOLNE DZIAŁKI

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Międzylesie"

w Rzeszotarach informuje, że posiada wolne działki.

Bliższe informacje i zdjęcia działek na stronie:  

www.miedzylesie.legnica.pl

Kontakt: 604 677 822 - Damian Zieziula LOKAL NA SPRZEDAŻ

Lokal niemieszkalny nr 006, parter (12,45 m2), 6600 zł. na sprzedaż, położony w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 79
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy pod nr tel. 76 862 67 97
Działka dla rodziny

Zostańcie działkowcami. Wybór działki oraz zagospodarowanie lub modernizacja należą do zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, w których podajemy nazwy ogrodów.

Załącznik plikowy do pobrania: wykaz_rod_wolne_dziaki.doc (Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki)

Decyzja należy do Państwa oraz rodziny. Warto zmienić tryb życia przebywając z naturą. Wszelkie informacje można uzyskać również w Okręgowym Zarządzie PZD w Legnicy pod nr tel. 76 8626797.

Szczegółowe przepisy w zakresie formalno-prawnym oraz wzory dokumentów, z którymi bardzo proszę zapoznać się, umieszczone są na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy. 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław