OGŁOSZENIA

 P R Z E T A R G

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
NR 2

Zarząd ROD "Relaks" w Grzybianach” jako „Zamawiający” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego:
„Projekt i budowa zbiornika na wodę użytkową

na terenie ROD "Relaks" o pojemności +_ 200 m3 w Grzybianach

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Grzybianach, ul. Owocowa 1
NIP 6914-20-69-674, REGON 007015915-40486

nr KRS 0000293886 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

II. PODSTAWA PRAWNA:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.),

2. Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych,
3. Uchwała nr 68/2019
z dnia 28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planu Inwestycji Okręgu PZD w Legnicy na 2019 r i włączenia do planu Inwestycji Okręgu PZD w Legnicy zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa nowego zbiornika na wodę ".

4. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579),

III. TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

IV. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany pn: „Projekt i budowa zbiornika na wodę użytkową na terenie ROD "Relaks" o pojemności +_ 200 m3 ”w Grzybianach.
Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

V. TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczęcia robót – Marzec / Kwiecień 2020 r.
Zakończenie robót potwierdzone odbiorem technicznym.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

VII. KRYTERIA DECYDUJĄCE O WYBORZE OFERTY
O wyborze oferty zadecydują w szczególności:
- cena i warunki płatności,
- warunki gwarancji,

- posiadane doświadczenie i rekomendacje w realizacji podobnych inwestycji,

- termin realizacji, akceptacja etapowego wykonania zadania - zgodnie z decyzją Zamawiającego
- zabezpieczenie materiałowe po stronie Wykonawcy.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wykonania projektu budowlanego pn: „Projekt i budowa zbiornika na wodę użytkową na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach” w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Działkowców w Legnicy przy ul. Mickiewicza 12 Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2020 r. do godz. 16 00 Biuro Zarządu ROD czynne pn – pt w godz. 8 00- 16 00

      IX. OSOBY KONTAKTOWE

- Prezes Zarząd ROD tel. 663 333 459

- Wiceprezes Zarządu ROD tel. 502 602 016

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

5. Z dokumentami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Działkowców w Legnicy przy ul. Mickiewicza 12 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

siwz.doc

umowa_na_roboty_budowlane_zal_nr_1.odt

formularz_ofertowy_zal_nr_2.doc

wykaz_osob_zal_nr_3.odt

wykaz_robot_zal_nr_4.odt

parametry_zbiornika_zal_nr_5.doc WOLNE DZIAŁKI

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Międzylesie"

w Rzeszotarach informuje, że posiada wolne działki.

Bliższe informacje i zdjęcia działek na stronie:  

www.miedzylesie.legnica.pl

Kontakt: 604 677 822 - Damian Zieziula Działka dla rodziny

Zostańcie działkowcami. Wybór działki oraz zagospodarowanie lub modernizacja należą do zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w miastach, w których podajemy nazwy ogrodów.

Załącznik plikowy do pobrania: wykaz_rod_wolne_dziaki.doc (Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki)

Decyzja należy do Państwa oraz rodziny. Warto zmienić tryb życia przebywając z naturą. Wszelkie informacje można uzyskać również w Okręgowym Zarządzie PZD w Legnicy pod nr tel. 76 8626797.

Szczegółowe przepisy w zakresie formalno-prawnym oraz wzory dokumentów, z którymi bardzo proszę zapoznać się, umieszczone są na stronie internetowej OZ PZD w Legnicy. 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław